Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI HK.

KARAR: YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN YARISINA KADAR OLAN İHALELERDE İDARE TARAFINDAN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI İSTENİP İSTENİLMEYECEĞİ HUSUSU İDARENİN YETKİ VE SORUMLULUĞUNDADIR

KARAR NO : 2022/UH.I-1340

KARAR TARİHİ : 03.11.2022

“Bahse konu ihalenin ilan tarihinin 25.08.2022 olduğu, başvuru sahibi istekli tarafından 21.09.2022 tarihinde dokümanın EKAP üzerinden indirildiği, ihalenin 22.09.2022 tarihinde gerçekleştirildiği görülmüştür. Başvuru sahibi tarafından söz konusu ihalenin aşırı düşük teklif açıklaması istenmeksizin sonuçlandırıldığı, ancak yaklaşık maliyetin eşik değerin yarısının üstünde olduğu ve bu yüzden idare tarafından aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesinin gerekli olduğu iddia edilmektedir. Bu hususa ilişkin şikâyet başvurusunun 04.10.2022 tarihinde idareye yapıldığı, başvuru sahibi tarafından iddia edilen hususun İhale İlanı’na yansıyan bir husus olduğu, dolayısıyla farkına varılması gereken tarihin ihale ilan tarihi olan 25.08.2022 tarihi olduğu ve istekli tarafından da bu tarihten itibaren en geç 05.09.2022 tarihine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken 04.10.2022 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğunun tespit edildiği, bu itibarla başvuru sahibinin anılan iddiasının süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Kaldı ki, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde anılan maddenin ikinci fıkrasının (a) veya (b) bendindeki seçeneklerden birisinin kullanılmasının zorunlu olduğu, söz konusu ihaleye ilişkin olarak yaklaşık maliyetin 1.493.250,00 TL olarak hesaplandığı, anılan Kanun’un “Eşik değerler” başlıklı 8’inci maddesine göre eşik değerin yarısının 3.336.704,50 TL (6.673.409,00×0,50=3.336.704,50) olduğu, dolayısıyla söz konusu ihaledeki yaklaşık maliyet tutarının eşik değerin yarısından daha az olduğu, yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde idare tarafından aşırı düşük teklif açıklaması istenip istenilmeyeceği hususunun idarenin yetki ve sorumluluğunda olduğu, bu itibarla “Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.” şeklinde yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olduğu, öte yandan bahse konu ihalede sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin tekliflerinin açıklama istenilmeksizin reddedileceği hususu göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibi istekliden yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen belgeler ile tevsik edici belgelerden herhangi birisinin istenmeksizin teklifinin reddedilmesi işleminde mevzuata aykırı bir durum bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”