Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI HK.

KARAR: DAHA ÖNCE SUNULMUŞ OLAN BELGELERİN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI KAPSAMINDA AYRICA TEKRAR SUNULAMAMASI TEKLİFİN REDDEDİLECEĞİ ANLAMINA GELMEZ.

KARAR NO : 2015/24

KARAR TARİHİ : 09.01.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 38

(Ankara 2. İdare Mahkemesi)

…Uyuşmazlıkta; davacı Ortak Girişimin “..RT-1, RT-3, RT-5, RT-6, RT-9, RT-10, AHU-8/AHU- 12/AHU-13, AHU-DIŞ-01, ÖZ-ZA1 ve ÖZEL-111 poz numaralı iş kalemlerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamasında analizlere yer verdiği, ancak analizlerde öngörülen fiyatları tevsiken herhangi bir tevsik edici belge sunmadığı tespit edildiğinden bu şekilde yapılan açıklamanın mevzuata aykırı olduğu ve isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesi gerektiği” gerekçesiyle dava konusu kararın alındığı görülmektedir. Bununla birlikte davacı tarafından dava dilekçesi ekinde söz konusu analiz girdilerini tevsiken fiyat teklifi ve proforma faturaların sunulduğu görülmektedir. Bu konu davalı idarenin savunma dilekçesinde/davacı tarafından sunulan proforma faturaların 06.08.2014 tarihli Kurul kararından önceki dönemde istenilen aşırı düşük teklif açıklamasında sunulan faturalar olduğu, açıklama isteme yazısında daha önce sunulan açıklamaların sunulmayacağına ilişkin herhangi bir ibare bulunmadığı, davacı tarafından dava konusu Kurul kararından önce aşırı düşük teklif açıklamasında söz konusu belgelerin sunulmadığı şeklinde savunulmuştur. Bir başka deyişle davalı idarece de davacı tarafından söz konusu belgelerin daha önce kendilerine sunulduğu kabul edilmekte ancak açıklama isteme yazısında daha önce sunulan belgelerin tekrar sunulmayacağına ilişkin ibare bulunmadığından önceden sunulan belgelerin tekrar sunulması gerektiğinden davacının söz konusu belgeleri sunmamış sayılması gerektiği ileri sürülmektedir.

Olayda; dava konusu Kurul kararında sunulmadığı belirtilen bütün belgelerin daha önce davacı tarafından davalı idareye sunulduğu görülmektedir. Davalı idarece açıklama isteme yazısında daha önce sunulan açıklamaların sunulmayacağına ilişkin herhangi bir ibare bulunmadığı belirtilmekle birlikte, aksi yönde yani daha önce sunulan belgelerin geçersiz olduğu veya tekrar sunulacağına ilişkin bir ibareye de yer verilmediği anlaşılmaktadır. Bu durumun sorumluluğunu ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlama sorumluluğu olan idareler yerine davacıya yüklemek hakkaniyetle bağdaşmaz.

Bu durumda; davacının aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin belgeleri daha önce idareye sunduğu görüldüğünden söz konusu belgeleri tekrar sunmadığından bahisle tesis edilen dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.