Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI HK.

KARAR: TEK BİR DİLEKÇE İLE BİRDEN FAZLA KISMA İLİŞKİN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI SUNULAMAYACAĞINA DAİR BİR DÜZENLEME YOKTUR

KARAR TARİHİ: 20.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-519

“Teklifi sınır değerin altında kalan başvuru sahibi istekliden şikâyete konu ihalenin 1’inci ve 2’nci kısımlarına ilişkin 10.03.2022 tarihinde aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, anılan istekli tarafından 16.03.2022 tarihinde her iki kısım için tek dilekçe içerisinde teklif açıklamasının sunulduğu, bahse konu açıklamaların kısım bazında ayrı yapıldığı ancak tevsik edici belgelerin ortak olarak sunulduğu, idare tarafından tek dilekçe ile 1’inci ve 2’nci kısımlara ilişkin aşırı düşük teklif açıklamasının sunulamayacağı gerekçesiyle 2’nci kısma ilişkin yapılan açıklamanın reddedildiği, kamu ihale mevzuatı ve doküman düzenlemeleri gereğince tek bir dilekçe ile birden fazla kısma ilişkin aşırı düşük teklif açıklaması sunulamayacağı ve her iki kısım için tevsik edici belgelerin ayrı olarak sunulması gerektiğine yönelik kısıtlayıcı bir düzenlemenin bulunmadığı idare tarafından anılan isteklinin ihalenin 2’nci kısmına sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin belgeler üzerinden değerlendirme yapılması gerekirken salt tek dilekçe ile iki kısma ilişkin aşırı düşük teklif açıklaması sunulamayacağı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.”