Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI HK.

KARAR: AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI YAPACAK İSTEKLİLERİN İDARECE GÖNDERİLEN ANALİZ FORMATLARINA UYGUN AÇIKLAMA YAPMALARI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 20.04.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-518

“… İdari Şartname’nin 35’inci maddesinde ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceğinin düzenlendiği, bu kapsamda söz konusu maddede yer alan araçların isteklinin kendi malı olması durumunda fiyat dışı unsur olarak 1 puan ekleneceği,  söz konusu düzenlemenin fiyat dışı unsur puanının belirlenmesine yönelik olduğu,  fiyat dışı unsurun belirlenmesi ile aşırı düşük teklif değerlendirme işlemlerinin birbirinden farklı olduğu, aşırı düşük teklif açıklaması yapacak isteklilerin idarece gönderilen analiz formatlarına uygun açıklama yapmalarının yeterli olduğu, bahse konu istekli tarafından da bahse konu araçlar için analiz formatlarına uygun açıklama yapıldığı,

 

Başvuruya konu ihalenin ihale tarihinin 09.08.2021 ve söz konusu tarihte yürürlükte olan asgari ücretin saatlik tutarının 15,90 TL olduğu, anılan istekli tarafından sunulan analizlerde saatlik işçilik girdileri için 15,90 TL fiyat öngörüldüğü, bu itibarla, bahse konu istekli tarafından sunulan analizlerde ihale tarihinde geçerli asgari ücretin saatlik tutarının altında teklif verilmediği,

 

Söz konusu istekli tarafından üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin açıklama kapsamında kullanılmadığı,

 

Bahse konu istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan analizlerde yer alan girdi cins, ölçü birimi ve miktarlar ile idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ekinde verilen analizlerde yer alan girdi cins, ölçü birimi ve miktarların aynı olduğu, idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ekinde sorgulamaya konu iş kalemleri için belirlenen açıklama istenilecek ve istenilmeyecek analiz girdilerine göre açıklama yapılması yükümlülüğü doğrultusunda hareket edildiği, analizlerde kâr oranı ve genel giderin gösterildiği, aynı analiz girdileri için farklı iş kalemlerinde farklı fiyatların kullanılmadığı, açıklama istenilen nakliye analiz girdilerine ilişkin hesabın idare tarafından belirlenen nakliye formülleri ve mesafeler dikkate alınmak suretiyle yapıldığı, K katsayısı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 2021 yılı rayicinin kullanıldığı, açıklamada kullanılan diğer rayiçlerin de güncel olduğu, açıklama kapsamında sunulan analizlerde hangi kamu kurum ve kuruluşunun kar ve genel gider hariç birim fiyatının kullanıldığının belirtildiği, açıklama istenilmeyen analiz girdileri için miktar ve birim fiyatın belirtildiği ve analizlerde herhangi bir aritmetik hata yapılmadığı,

 

Sorgulamaya konu iş kalemlerinde yer alan açıklama istenilecek mazot analiz girdisinin ölçü biriminin “kg” olduğu, söz konusu analiz girdisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 2021 yılı rayiç fiyatı olan 6,54 TL/kg birim fiyatın kullanıldığı anlaşıldığından kamu kurum fiyatı kullanılarak yapılan fiyat tevsik işleminin uygun olduğu, kaldı ki söz konusu tutarın ihale ilan tarihi ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) EPDK tarafından yayımlanan, İstanbul İli, Avrupa Yakasında bulunan bayiler adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasını yansıtan En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Raporda yer alan fiyatların % 90’ının altında olmadığı,

 

Sonuç olarak, yukarıda aktarılan kamu ihale mevzuatının hüküm ve açıklamaları, ihale dokümanında yer alan düzenlemeler, idare tarafından gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısı ve ekleri ile ihale üzerinde bırakılan K… Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan belgeler, başvuru sahibinin iddiaları çerçevesinde yapılan inceleme neticesinde, anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”