Hakkakul Logo Beyaz

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI YAZISINDA AÇIKLAMA İSTENİLEN ANALİZ GİRDİ VE MİKTARLARINA YER VERİLMEMESİ KAMU İHALE MEVZUATINA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ:26.07.2022

KARAR NO:2022/UY.I-880

“Yapılan inceleme neticesinde; idare tarafından 27.06.2022 tarihinde istekli F… Ltd. Şti.den aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, söz konusu yazıda; teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanun’un 38’nci maddesine göre açıklama isteneceği, bu kapsamda ihale komisyonunun sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit edeceği ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, 30.06.2022 tarihinde mesai bitimine kadar maliyet bileşenleri ile ilgili açıklamaların belgeleriyle birlikte idareye ulaştırılmasının istendiği, ancak ilgili yazının ekinde açıklama istenilecek iş kalemlerine ve açıklama istenilen/istenilmeyen analiz girdilerine yer verilmediği, ayrıca açıklama için en az beş iş günü süre verilmesi gerekirken sadece üç günlük süre verildiği, bu itibarla idarece talep edilen 27.06.2022 tarihli açıklama kapsamında analiz girdi ve miktarlarına yer verilmemesinin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu anlaşılmıştır.”