Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMA İŞLEMİ HK.

KARAR: USULÜNE UYGUN GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMA İŞLEMİ SONUCUNDA AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN SAĞLIKLI BİR DEĞERLENDİRME YAPILABİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UY.II-828

“İncelemeye konu ihalede, idare tarafından aşırı düşük teklif sahibi istekliye gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ve ekleri incelendiğinde; açıklama istenilen/istenilmeyen iş kalemlerinin belirtildiği sıralı iş kalemleri listesinin verildiği, anılan listede özel poz olarak belirlenen 4 iş kaleminin açıklanmasının istenildiği ancak idarece verilen örnek analiz formatlarında, iş kalemlerinin temel girdilerinin belirtildiği fakat söz konusu girdilerin birim ve miktarlarına yer verilmediği, iş kalemleri için herhangi bir poz numarasının da belirtilmediği, ayrıca idare tarafından EKAP üzerinden bahse konu istekliye gönderilen aşırı düşük sorgulama yazısında açıklanması istenilen 4 iş kalemi dışında ayrıca 10 farklı maliyet bileşenin de açıklanması istenildiği görülmüştür.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan değerlendirmede bahse konu aşırı düşük teklif sorgulama işleminin bu haliyle usulüne uygun olarak gerçekleştirilmediği, bu şekilde yapılan bir sorgulama sonucunda aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesinin imkân dâhilinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede,

 

a) “Sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı %80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde %80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubunun, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenmesi,

 

b) Açıklama istenilecek iş kalemlerine ait birim fiyat analizlerinin temel girdilere (işçilik, mazot, diğer malzeme girdileri, makine amortismanı vb. makine girdileri) kadar ayrıştırılarak yapılması,

 

c) İş kalemlerine ait analizlerde aynı poz numarasına sahip girdilerin miktar ve tutarlarının toplanması (örneğin aynı paçal iş kalemi analizi içerisinde yer alan tüm mazot girdilerinin toplanması),

 

d) Bu işlemlerden sonra Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2.2’nci maddesine göre açıklama istenilmeyecek analiz girdilerinin belirlenmesi,

 

e) Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2.2’nci maddesine göre aynı girdinin birden fazla iş kalemi analizinde yer alması halinde, bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek, herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilmesi (Örneğin mazot girdisi birden fazla paçal iş kalemi analizinde yer alması durumunda, eğer bu paçal iş kalemleri analizlerinden en az birinde mazot girdisinin oranı söz konusu analiz toplamının %3’ünün üstünde olması halinde açıklama istenilmesi),

 

f) Açıklama istenilecek iş kalemlerinin tümüne ilişkin olarak tek bir açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesinin hazırlanması,

 

Hazırlanan açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesi ile birlikte idarece hazırlanan birim fiyat analizleri üzerinden temel girdilerin cins ve miktarlarının gösterildiği, açıklama istenilecek iş kalemlerine ait analiz ve alt analiz formatlarının tek bir liste halinde sınır değerin altında teklif veren isteklilere gönderilerek yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”