Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI HK.

KARAR: ANALİZLER ANCAK AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI AŞAMASINDA İSTENEBİLİR.

KARAR NO : 2015/812

KARAR TARİHİ : 03.03.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 10

(Danıştay 13. Dairesi)

İhale tarihinde yürürlükte bulunan 11.09.2003 tarih ve 25226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (mülga) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İstenecek Belgeler” başlıklı 34. maddesinin 4. fıkrasında, “Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir.” kuralına; uyuşmazlık konusu ihaleye ait idari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 59.4 maddesinde ise, “4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ve bu çerçevede Yapım işleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilen ihalelerde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ve sözleşmenin uygulanması aşamalarında kullanılmak üzere ihale teklif dosyasında istekliler teklif ettikleri fiyatlara ilişkin olarak analizlerini ihale teklif dosyasında idareye sunacaklardır.” kuralına yer verilmiştir.

Dairemizin 09.01.2009 tarih ve E:2006/731, K:2009/116 sayılı kararıyla; 4734 sayılı Kanun‘un ihaleye katılım kurallarını düzenleyen bölümünde yer alan 10. maddesinin (h) fıkrası uyarınca isteklilerin, tekliflerinin ekinde istenilen belgeleri vermemeleri hâlinde, ihale dışında bırakılmaları sonucunun doğacağı, Kanun’da düzenlenmeyen bir belgenin, yönetmelik hükmü ile istenebilecek belgeler kapsamına dâhil edilmesine hukuken olanak bulunmadığı, bu itibarla teklifler değerlendirildikten sonra, ancak aşırı düşük tekliflerin varlığı hâlinde Kanun’un 38. maddesi uyarınca istenmesi mümkün olan analizlerin, böyle bir durumun ortaya çıkıp çıkmayacağının belli olmadığı tekliflerin verilmesi aşamasında, bir ihaleye katılım şartı olarak istenilmesine olanak sağlayan Yönetmelik hükmünde yer alan “… isteklilerden tekliflerinin ekinde …” ibaresinde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle anılan ibarenin iptaline karar verilmiştir.

Bu durumda, Dairemizin anılan Yönetmelik hükmüne ilişkin iptal kararında yer alan gerekçeler göz önüne alındığında, isteklilerden teklifleri ekinde analiz istenilemeyeceği, analizlerin ancak aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında istenebileceği, bakılan uyuşmazlıkta da davacı tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında sunulan analizlerin mevzuata uygun olarak hazırlandığının ihaleyi yapan idarece de kabul edildiği görüldüğünden, davacının teklifi ekinde sunmuş olduğu analizlerin mevzuata uygun olarak hazırlanmadığından bahisle aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine ilişkin dava konusu işlemde ve bu işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında hukuka uygunluk görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin 28.10.2009 tarih ve E:20Q9/210, K:2009/1265 sayılı kararının BOZULMASINA, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine…