Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI HK.

KARAR: İDARENİN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASINDA VERDİĞİ ANALİZLERE UYGUN AÇIKLAMA YAPMAYAN İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN REDDEDİLMESİ İŞLEMİ MEVZUATA UYGUNDUR

KARAR TARİHİ: 08.06.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-687

“Başvuru sahibi G… A.Ş. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması, idare tarafından gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısı ve ekleri ile, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri kamu ihale mevzuatı hüküm ve açıklamaları doğrultusunda incelendiğinde; aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan 52.130.1003, 43.524.1002, 43.605.1303 ve 43.605.1323 poz numaralı iş kalemlerinin analiz formatı, analiz girdi ve miktarları ile birim fiyat tariflerinin, aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ekinde yer alan İ.İ.014, İ.İ.001/1 ve İ.İ.038 poz numaralı iş kalemlerinin analiz formatı, analiz girdi ve miktarları ile birim fiyat tarifleri ile uyumlu olmadığı, idare tarafından gönderilen analiz formatında yer alan analiz girdileri temel girdi/rayiç niteliğinde olduğundan alt analizi bulunmadığı, bu nedenle anılan Tebliğ’in 45.1.5’inci maddesi kapsamında birim fiyat kullanılamayacağından ilgili maddede belirtilen analiz sunulması gerekmediğine ilişkin durumun söz konusu olmadığı,

 

Ayrıca, başvuru sahibi tarafından açıklamada kullanılan kamu birim fiyatlarının idarece açıklama istenilen iş kalemleri analizlerine ilişkin açıklama için yeterli olduğu iddia edilmekte ise de; başvuru sahibince idarenin aşırı düşük teklif sorgulamasında verdiği analizlere yönelik süresi içerisinde yapılan şikayet/itirazen şikayet başvurusu bulunmadığı, bu nedenle verilen analizlere uygun açıklama yapılması gerektiği, analiz girdi cins ve miktarlarının isteklilerce değiştirilemeyeceği,  bu gereklere uygun şekilde açıklama yapmadığı anlaşılan başvuru sahibinin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasının aktarılan Tebliğ’in 45.1.8’inci maddesinde yer alan açıklamalar çerçevesinde değerlendirilerek idarece isteklinin teklifinin reddedilmesi işleminin yerinde olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.”