Hakkakul Logo Beyaz

Aşırı düşük teklif verildiği yönündeki itirazların somut delillere dayanması gerektiğini ifade eden yasa hükmü katı şekilde uygulanmamalıdır.

Karar No : 2015/426

Karar Tarihi : 20.03.2015

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 56

(Ankara 3. İdare Mahkemesi)

…Bu itibarla, gizlilik ilkesinin uygulanmasının zorunlu olduğu ihale süreçlerinde isteklilerin, aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sundukları bilgi ve belgeler hakkında detaylı bilgiye sahip olmaları mümkün olmadığından, şikayet başvurularında ileri sürülen bu yöndeki iddiaların somutluğu açısından konunun geniş yorumlanması gerekmektedir. Aksi bir kabul, Kanunda zorunlu bir başvuru yolu olarak öngörülen şikayet başvurusu işlevinin yerine getirilmemesine ve kişilerin hak arama hürriyetinin kullanılmasının zorlaştırılmasına sebebiyet vereceğinden anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvurusuna ilişkin dilekçesinin ve içeriğinin; 4734 sayılı Yasa ve anılan Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu anlaşıldığından ve daha detaylı verilerle itiraz etmesine zaten normal koşullarda olanak bulunmadığından davacının itirazen şikayet başvurusunda belirtilen iddiasının esasının incelenmesine geçilmeyerek reddedilmesine ilişkin dava konusu kararda hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline…