Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN BELİRLENMESİ HK.

KARAR : MAL ALIMI İHALELERİ MEVZUATINDA BELİRLİ BİR SINIR DEĞER HESAPLAMASI YER ALMADIĞINDAN BU TÜR ALIMLARIN İHALELERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN BELİRLENMESİ HUSUSUNDA İDARELERE TAKDİR YETKİSİ VERİLMİŞTİR

KARAR NO : 2023/UM.I-62

KARAR TARİHİ : 11.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 5 ve 38

“06.12.2022 tarihli ihale komisyonu kararının incelenmesi neticesinde, şikayete konu ihaleye 3 isteklinin teklif sunduğu, idare tarafından yapılan yeterlik değerlendirilmesi sonucunda 3 isteklinin de yeterlik bilgileri tablosunda yer alan beyanların uygun olduğunun belirtildiği, idare tarafından hesaplanan yaklaşık maliyet ve diğer tekliflerin göz önünde bulundurulması sonucunda 3 teklif bedelinin de aşırı düşük olmadığına karar verildiği anlaşılmış olup, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfaları üzerinden sorgulanmayan belgeleri süresi içerisinde idareye sunan A… Elekt. Bilş. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

mevzuat hükümlerinden, Kanun kapsamındaki ihalelerin teklif değerlendirme süreçlerinde, yeterlik değerlendirilmesi sonucunda geçerli bulunan tekliflerin yaklaşık maliyete ve diğer teklif bedellerine göre aşırı düşük olup olmadığına karar verilmesi gerektiği, hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde sınır değer hesaplamasına ilişkin detaylı formüller ve hesaplamalar bulunsa da, mal alımı ihaleleri mevzuatında belirli bir sınır değer hesaplaması yer almadığından bu tür alımların ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin belirlenmesi hususunda idarelere takdir yetkisi verildiği, bu yetkinin sınırsız olmadığı, Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkeler ile sınırlandırıldığı, idarenin Kanun’un kendisine vermiş olduğu bu yetki alanı içerisinde aşırı düşük teklif değerlendirme sürecini sonuçlandırması gerektiği anlaşılmıştır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, yaklaşık maliyetin idare tarafından 1.307.650,00 TL olarak hesaplandığı, ihaleye sunulan teklif bedellerinin ise sırasıyla 729.000,00 TL, 923.800,00 TL ve 1.230.000,00 TL olduğu, idare tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 3 teklif bedelinin aşırı düşük olmadığına karar verildiği, yukarıda yer alan Kanun hükümleri gereğince idarenin bu konuda takdir yetkisine sahip olduğu, her bir ihalenin sürecinin kendi koşulları içerisinde hukuken değerlendirilmesi gerektiği, idarenin anılan yetki çerçevesinde teklifleri değerlendirmek suretiyle ihaleyi sonuçlandırması işleminde mevzuata aykırılık tespit edilmemiş olup başvuru sahibinin anılan iddiası yerinde bulunmamıştır.”