Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AYKIRILIK HALLERİNİN OLUŞMASI DURUMUNDA CEZA HK.

KARAR: İDARECE, AYKIRILIK HALLERİNİN OLUŞMASI DURUMUNDA CEZA KESİLMEDEN EVVEL İHTAR YAPILIP YAPILMAYACAĞININ SÖZLEŞME TASARISINDA BELİRTİLMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ: 19.01.2022

KARAR NO: 2022/UH. II-128

“Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Sözleşme’nin “Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinin 16.1.2 numaralı bendinde yer alan düzenleme ve bu bende ilişkin 26.1, 26.2 ve 26.3 numaralı dipnotlarında yer alan açıklamalara göre Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2 numaralı bendinde yer alan tablonun Tip Sözleşmede yer aldığı şekliyle idarece doldurulması ve söz konusu tablo kapsamında ihale konusu işin ifası sırasında ortaya çıkabilecek aykırılık hallerinin, belirlenen aykırılık hallerinin oluşması durumunda ceza kesilmeden evvel ihtar yapılıp yapılmayacağının, aykırılık durumunda kesilecek ceza oranının ve üçten az olmamak üzere sözleşmenin feshini gerektirecek aykırılık sayısının idarece belirlenmesi gerekmektedir.

 

Yapılan incelemede, ihale dokümanı arasında yer alan Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinin 16.1.1, 16.1.2 ve 16.1.3 bentlerindeki cezai düzenlemelerin hiyerarşi ve şekil açısından Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekindeki Tip Sözleşme’nin yukarıda aktarılan 16’ncı maddesinin 16.1.1, 16.1.2 ve 16.1.3 bentlerindeki düzenlemelere ve 16’ncı maddenin 16.1.2 numaralı bendine ilişkin 26.1, 26.2 ve 26.3 numaralı dipnotlarda açıklanan hususlara uygun olduğu değerlendirilmiştir.

 

Sonuç olarak, Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde sözleşmeye aykırılık halleri ile cezaların ayrıntılı bir şekilde düzenlendiği, anılan maddeye ait 26.2 numaralı dipnot açıklaması dikkate alınarak, idarenin takdir yetkisi kapsamında, aykırılık hali için ceza uygulamaya başlamadan evvel daha önceki bir aşamada ihtar yapılmayacağının belirtildiği, söz konusu düzenlemenin bu haliyle mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bahse konu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”