Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

AYKIRILIK HALLERİNDE CEZA YAPTIRIMI HK.

KARAR: SOMUT FİİLLER İLE İLİŞKİLENDİRİLMEYEN AYKIRILIK HALLERİNDE CEZA VEYA FESİH YAPTIRIMININ UYGULANMASINA İMKAN BULUNMAMAKTADIR

KARAR TARİHİ:17.08.2022

KARAR NO:2022/UH.I-978

“Hizmet Alımı İhalelerine ait Tip Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde aykırılık hallerinde uygulanacak cezalara ilişkin düzenlemelerin ne şekilde yapılması gerektiği düzenlenmiş olup gerek 16.1.2’nci maddede yer verilecek özel aykırılık hallerinin gerekse de 16.1.3’ncü maddede yer verilecek sözleşmenin feshi sonucu doğuracak aykırılık hallerinin somut fiiller ile ilişkilendirilmesi durumunda uygulanabilir nitelik kazanabilecektir. Bu duruma uygun şekilde somut aykırılık hali belirlenmemesi halinde ise aynı tasarının 16.1.5 maddesinde düzenlendiği üzere sözleşme tasarısının 16.1.2’nci ve 16.1.3’üncü maddelerinde somut fiiller ile ilişkilendirilmeyen aykırılık hallerinde ceza veya fesih yaptırımının uygulanmasına imkan bulunmamaktadır.

 

Başvuru konusu ihalenin yukarıda yer verilen sözleşme tasarısının 16.1.2’nci maddesinin 26 ve 29 nolu özel aykırılık hallerinin genel nitelikli olduğu ve somut fiiller ile ilişkilendirilmedikleri, bu durumda Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.5’nci maddesinde yer alan  “Bu sözleşmenin 16.1.2 nci ve 16.1.3 üncü maddelerinde yer verilen aykırılıklar kapsamında somut fiillere yer verilmemesi halinde, söz konusu maddelerde yer alan cezalar ve/veya fesih yaptırımları uygulanamaz. Ayrıca, aynı aykırılığın 16.1.2 nci ve 16.1.3 üncü maddelerde birlikte sayıldığı hallerde, sözleşme uygulamasında 16.1.3 üncü madde dikkate alınır.” düzenlemesine göre belirtilen maddelerde yer alan cezaların uygulanamayacağı, özel aykırılık hali olarak belirlenmeyen genel aykırılık hallerinde ise anılan tasarının 16.1.1’nci maddesinin uygulanabileceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”