Hakkakul Logo Beyaz

AYNI İŞİN TEKRARI ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN YEMEK ALIMI HİZMET İŞLERİNDE KISMİ KABUL YAPILAMAZ

Karar No : 2022/UH.I-1469

Karar Tarihi : 23.11.2022

“Başvuru konusu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın 20.1’inci maddesinde yer alan düzenleme incelendiğinde; bahse konu maddede Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin 30 numaralı dipnotu uyarınca kısmi kabul yapılmayan işlerde yazılması gereken “20.1. Bu işte kısmi kabul yapılmayacaktır” ibaresi yerine “20.1. Hizmetin muayene kabulleri sağlık tesisleri tarafından yapılacaktır. Her sağlık tesisi tarafından oluşturulacak komisyonlar tarafından aylık kısmi kabul yapılacaktır. İş ay sonlarında tamamlanacaktır. ifadelerine yer verildiği, bu bağlamda Sözleşme Tasarısı’nın söz konusu maddesinin Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 45’inci maddesine ve Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’ye uygun olarak düzenlenmediği görülmüştür.

Yukarıda aktarılan mevzuat açıklamaları ve tespitler neticesinde, ihale konusu malzemeli yemek alımının aynı işin tekrarı şeklinde gerçekleşmesi ve süreklilik arz eden hizmet alımı olması sebebiyle kısmi kabulün mümkün olmadığı, nitekim İdari Şartname’de de işin tamamı için teklif verilmesine yönelik düzenleme yapıldığı, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 45’inci maddesinde yer alan ifadelerden; sözleşme konusu hizmetin, aynı işin tekrarı şeklinde gerçekleştirildiği yemek alımı hizmet işlerinde kısmi kabul yapılamayacağı, bu bağlamda malzeme dâhil yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmet alımı işlerine ilişkin olarak düzenlenen inceleme konusu ihalede de kısmi kabul yapılmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.”