Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BANKA REFERANS MEKTUBU HK.

KARAR: SUNULAN BANKA REFERANS MEKTUBU MEVZUAT VE İHALE DOKÜMANI DÜZENLEMELERİNE UYGUN DEĞİLSE İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASINDA MEVZUATA AYKIRILIK BULUNMAZ

KARAR TARİHİ:03.08.2022

KARAR NO:2022/UY.II-919

“… yapılan inceleme ve tespitler neticesinde istekli B… E… C…’ın banka referans mektubunda belirtilen kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisinin ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının tek başına teklif ettiği bedelin (22.235.100,00 TL) % 10’u olan 2.223.510,00 TL tutarını karşılamadığı, bu tutarın ancak Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 34’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (c) bendi uyarınca söz konusu kriterlerin toplanması suretiyle karşılanabildiği anlaşılmakla birlikte, belgeyi düzenleyen banka tarafından düzenlemiş oldukları banka referans mektubunun nakdi ve gayrinakdi kredisi tutarının toplam miktarının azami 1.645.103,95 TL olarak belirlendiği, nakdi ve gayrinakdi kredi toplam miktarının azami 1.645.103,95 TL olduğu, sistemde ayrı ayrı olmak üzere nakdi ve gayrinakdi kredi tutarının 1.645.103,95 TL olarak belirtildiği ancak nakdi veya gayrinakdi kredinin bu miktar üzerinden kullanılmasının mümkün olmadığı, birinden yapılan kullanım miktarının diğerinin kullanılmasına engel teşkil edeceği ve yine söz konusu yazıya ilişkin olarak idarece taraflarına yazılan yazıya cevaben B… E… C…’ın ihale teklif bedelinin %10’u olan 2.223.510,00 TL’nin teminatları kapsamında olmadığı belirtildiğinden istekli B… E… C…’ın sunmuş olduğu banka referans mektubunun mevzuat ve ihale dokümanı düzenlemelerine uygun olmadığı anlaşılmış olup anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”