Hakkakul Logo Beyaz

Başvuru bedelinin yanlışlıkla farklı ihale için yatırılması halinde kurum tebligat yapmak suretiyle istekliyi haberdar etmelidir.

Karar No : 2015/1040

Karar Tarihi : 14.07.2015

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 65

(Ankara 11. İdare Mahkemesi)

…Dava dosyasının incelenmesinden; Türk Standartları Enstitüsü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın 2014/179292 ihale kayıt numaralı "Temizlik Hizmeti Alımı İşi" ihalesinde en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen davacı tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusunun, itirazen şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin itirazen şikâyet konusu yapılan 2014/179292 İKN’li ihaleye ilişkin olarak Kurum hesaplarına yatırılmadığı, 2014/179321 IKN’li ihaleye ilişkin olarak yatırıldığı hususu tespit edildiği, söz konusu eksikliğin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için www.ihale.gov.tr internet adresi üzerinden yayınlandığı, ancak İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca on günlük itirazen şikâyet süresi içinde giderilmediğinden bahisle itirazen şikayet başvurusunun şekil yönünden reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Olayda, davacının itirazen şikayet başvuru bedelini, dava konusu ihalenin kayıt numarası yerine, sehven başka bir ihalenin kayıt numarasını yazarak süresi içinde yatırdığı, ortada bir eksiklik bulunmadığı, sadece yanlış ihale için başvuru bedeli yatırıldığı, bu nedenle davalı idarece davacıya tebligat yapılmak suretiyle davacının bu yanlışlıktan haberdar edilmesi gerekirken, tebligat yapılmaksızın, sadece www.ihale.gov.tr internet adresinden duyuru yapıldığı halde süresi içinde eksikliğin giderilmediğinden bahisle davacının itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline,…