Hakkakul Logo Beyaz

BAŞVURU SAHİBİ İHALE KONUSU ALANDA FAALİYET GÖSTERMİYORSA ŞİKÂYET BAŞVURUSU ŞEKİL YÖNÜNDEN REDDEDİLİR

KARAR TARİHİ: 09.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-223

… doküman düzenlemelerinden ihalenin konusunun “6 Kısım Laboratuvar Hizmet Alım İşi” olduğu, kapsamının ise gerekli olan cihazların laboratuvarlara kurulmasını ve takibini, cihazların otomasyon sistemlerine bağlanmasını, hizmetin verilmesi için gerekli olan tüm cihazların, reaktiflerin ve cihazların çalışması için gerekli tüm sarf malzemelerin sağlanmasını (buzdolabı, derin dondurucu, pipetör seti, pudrasız eldiven, RNAaz ve DNAaz free plastik malzemeler, pipet ucu, ependorf, Santrifüj vb.), iç ve dış kalite kontrol hizmetlerinin verilmesini, laboratuvar alanlarının iklimlendirmesine kadar olan tüm hizmetler ile işin süresi boyunca cihazların rutin kontrol ve bakımlarının yapılması için idare bünyesinde personelin eğitilmesi olduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından e-şikâyet dilekçesi ekinde faaliyet alanını göstermek üzere beyan edilen belge faaliyet alanının “Tıbbi ve sıhhi malzeme imalatı, onarımı, bakımı ve ticareti” olduğu, ihale konusunun laboratuvar hizmet alımı olduğu, birim fiyat teklif cetvelinde birimlerin test olarak düzenlendiği dolayısıyla başvuru sahibinin ihale konusu alanda faaliyet göstermediği anlaşıldığından şikâyet başvurusunun İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin 11’inci fıkrasına uygun olmadığından başvurunun şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin 11’inci fıkrası; ‘İlana ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik elden veya posta yoluyla yapılan başvurularda, şikayet dilekçesi ekine ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belge eklenmesi zorunludur. EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-şikayet) gönderilen dilekçelerde ise ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin EKAP’ta yer alan belge veya bu belgeye ait bilgiler dilekçe ekine EKAP’tan aktarılır.’