Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BAŞVURU SAHİBİNCE GİDERİLEBİLMESİ GEREKEN EKSİKLİKLER HK

KARAR: BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN GİDERİLEBİLMESİ İÇİN KURUMUN İNTERNET ADRESİ ÜZERİNDEN YAYIMLANAN EKSİKLİKLER KARARIN TEBLİĞ TARİHİNİ TAKİP EDEN ON GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİNİN BİTİMİNE KADAR GİDERİLMEZSE BAŞVURU REDDEDİLİR

KARAR TARİHİ: 19.01.2022

KARAR NO: 2022/UH. IV-96

“Yapılan inceleme sonucunda itirazen şikâyet dilekçesini imzalayan kişilere ait imza beyannamelerinin aslının ya da noter onaylı örneğinin itirazen şikâyet dilekçesi ekinde yer almadığı, söz konusu belgelerin fotokopi olduğu tespit edilmiştir.

 

Diğer taraftan 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca itirazen şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırılmadığı da tespit edilmiştir.

 

Söz konusu eksiklerin başvuru sahibi tarafından giderilebilmesi için Kurumun internet adresi üzerinden yayımlandığı, ancak anılan eksikliklerin, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idareye 05.01.2022 tarihinde yapılan şikâyet başvurusuna ilişkin olarak idarece alınan kararın tebliğ edildiği 06.01.2022 tarihini takip eden on günlük itirazen şikâyet süresinin son günü olan 17.01.2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.”