Hakkakul Logo Beyaz

BAŞVURU SAHİBİNİN TÜM İDDİALARINDA HAKLI BULUNMASI NEDENİYLE İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURU BEDELİNİN BAŞVURU SAHİBİNE İADE EDİLMESİ GEREKİR

Karar No : 2022/UM.II-1508

Karar Tarihi : 30.11.2022

“… 26.11.2022 tarihli ve 32025 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 11’inci maddesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin j fıkrasına “Başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde, Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine karar verilir. Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kuruma yazılı talebi üzerine, bu talep tarihini izleyen otuz gün içinde Kurum tarafından itirazen şikâyet başvuru bedelinin iadesi yapılır ve son ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işlemez. Diğer hallerde başvuru bedeli iade edilmez.” hükmü eklenmiş olup, söz konusu hüküm uyarınca başvuru sahibinin iddiasında haklı bulunması nedeniyle itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iade edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından 13.819,00 TL başvuru bedelinin Kurum şikâyet gelirleri hesabına yatırıldığı görülmüştür. Yapılan incelemede anılan isteklinin itirazen şikâyete konu tüm iddialarında haklı olduğu tespit edilmiş olup, Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumu’na yazılı talebi halinde 13.819,00 TL’lik başvuru bedelinin iadesinin gerektiği anlaşılmıştır.”