Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BAŞVURU SÜRELERİN KISALTILDIĞI HALLER HK.

KARAR: BAŞVURU SÜRELERİN KISALTILDIĞI HALLERDE BU ÖZEL SÜRELERİN İŞLETİLMESİ İDARENİN BİLDİRİMİNE BAĞLIDIR.

KARAR NO : 2015/450

KARAR TARİHİ : 17.04.2015

İLGİLİ KANUN NO : ANAYASA

İLGİLİ MADDE NO : 40

(Ankara 12. İdare Mahkemesi)

…2577 sayılı Kanun’un 11. maddesinde, ilgililere idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması yönünde idari başvuru yapmalarına imkan tanınmış, 4734 sayılı Kanun‘da ise, 2577 sayılı Kanun’da belirtilen genel idari başvuru yolu dışında özel idari başvuru yolları düzenlenmiş, idari başvuru yolları olarak düzenlenen şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunun dava açılmadan önce tüketilmesi gereken zorunlu başvuru yolu olduğu belirtilmiştir.

İdari işlemlerin nitelikleri gereği özel kanunlarda, genel başvuru usulleri dışında ayrı başvuru usulleri ve süreleri öngörülmüş olması halinde, idare tarafından İdarî işlemlerin nitelikleri ve tâbi oldukları başvuru usulü ve süresi gösterilmedikçe özel başvuru usullerinin ve sürelerinin işletilmesine imkân bulunmamaktadır.

Uyuşmazlıkta, 19.01.2015 tarihli ihale komisyon kararında, şikayete konu ihale komisyon kararının A. Asf. İnş. Tes. Tic. A.Ş.’nin yaptığı şikayet başvurusu üzerine alındığı, başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanun ve ihalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in yukarıda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına vardığı 20.01.2015 tarihinden itibaren on gün içinde 30.01.2015 tarihinde kesinleşen ihale kararında gösterilen başvuru yolunu izlemek suretiyle idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, 06.02.2015 günü kararın 09.02.2015 tarihinde davacıya tebliğ edildiği, 18.02.2015 tarihinde de Kurum’a itirazen şikayette bulunduğu anlaşılmakla, isteminin dava konusu işlemle süre yönünden reddedildiği görülmektedir.

Bu durumda, davacının başvuru usulüne yönelik olarak idarece yapılması gereken bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmediğinin anlaşılması karşısında, ihaleyi yapan idareye yönelik şikâyet başvurusunun reddi üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun esası hakkında bir karar verilmesi gerektiğinden, başvurunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.