Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BAŞVURU SÜRELERİNE RİAYET HK.

KARAR: BAŞVURU SÜRELERİNE RİAYET EDİLMEDİĞİ DURUMLARDA BAŞVURUNUN SÜRE YÖNÜNDEN REDDİ GEREKMEKTEDİR

KARAR TARİHİ: 26.01.2022

KARAR NO: 2022/UY.IV-129

“… Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibi isteklinin 1, 2, 3, 4, 5 ve 6’ncı iddialarının idarece kendilerine gönderilen 12.11.2021 tarihli ihale komisyonu kararına ilişkin olduğu anlaşılmış olup, itirazen şikâyet dilekçesindeki başvuru sahibinin beyanından da anlaşıldığı üzere ihale komisyonu kararının 15.11.2021 tarihinde başvuru sahibi istekliye tebliğ edildiği, anılan iddialara yönelik olarak 25.11.2021 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idarenin on günlük süre içerisinde bir karar almadığı, başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanun’un … hükümleri gereği, idarenin on günlük karar alma süresinin bitimini izleyen on günlük süre içinde en geç 16.12.2021 Perşembe günü mesai bitimine kadar Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süreyi geçirdikten sonra 18.01.2022 tarihinde başvuruda bulunduğu anlaşıldığından anılan iddialar bakımından Kuruma başvurunun süre yönünden uygun olmadığı tespit edilmiştir.

 

Öte taraftan başvuru sahibi isteklinin 7, 8, 9 ve 10’uncu iddialarının yine ihale komisyonu kararının bildirildiği kesinleşen ihale karar yazısının tebliği ile 15.11.2021 tarihinde başvuru sahibi tarafından öğrenildiği veya öğrenilmesi gerektiği, bu çerçevede anılan kesinleşen ihale kararının tebliğ tarihi olan 15.11.2021 tarihinin şikâyete konu işlemin farkına varılma tarihi olduğu, anılan ihale komisyonu kararında “Bu kararın bildiriminden itibaren on gün içinde idaremize yazılı şikayet başvurusunda bulunabilmeniz mümkündür.” şeklinde başvuru merci ve süresinin doğru bir şekilde belirtildiği, ancak başvuru sahibinin ilgili kararın kendisine bildirilmesini izleyen on günlük süre içinde 25.11.2021 Perşembe günü mesai bitimine kadar anılan iddialara yönelik olarak idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süreyi geçirdikten sonra 03.01.2022 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşıldığından anılan iddialar bakımından idareye başvurunun süre yönünden uygun olmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla her iki durumda da başvuru sürelerine riayet edilmediği görülmüştür.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.”