Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BAŞVURUDAKİ EKSİKLİĞİN İNTERNET SİTESİNDEN İLAN EDİLMESİ HK.

KARAR: BAŞVURUDAKİ EKSİKLİĞİN İNTERNET SİTESİNDEN İLAN EDİLMESİ YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR TEBLİGAT ŞEKLİ USULE UYGUN DEĞİLDİR.

KARAR NO : 2014/1828

KARAR TARİHİ : 20.11.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 65

(Ankara 11. İdare Mahkemesi)

1)Uyuşmazlıkta; başvuru dilekçesine fotokopisi eklenen iş ortaklığı beyannamesinde, davacının pilot ortak olduğunun görüldüğü, “iş ortaklığı beyannamesinin aslı veya onaylı örneğinin başvuru dilekçesine ekleneceğine ilişkin açık bir kural bulunmaması karşısında, başvurunun esasının incelenmesi gerektiği, mevzuat hükmünde zaten diğer ortaklığın imza sirkülerinin aranması gerektiği yönünde bir şarta rastlanmadığı, ortak girişim adına pilot ortak tarafından yapılacak başvurularda, ortak girişim beyannamesinin, başvuru dilekçesine eklenmesinin zorunlu olduğu anlaşılmakta ise de, bu belgenin aslının eklenmesi gerektiğine ilişkin bir anlam çıkmamaktadır. Kaldı ki, Kamu İhale Kurumu tarafından esas incelemesine geçilerek ihale işlem dosyasının ihaleyi yapan idareden istenilmesi halinde, anılan belgenin aslı veya onaylı örneğinin ihale işlem dosyasında bulunduğu açık olduğundan bu yönüyle Kurum tarafından davacı tarafından yapılan başvurunun esasına geçilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

2) Son başvuru tarihi olan 14.10.2013 günü mesai bitimine kadar başvuru sahibi tarafından eksikliğin giderilebilmesi için www.ihale.gov.tr adresinde 11.10.2013 tarihinde ilan edildiği, on günlük itirazen şikâyet süresi geçtikten sonra 21.10.2013 tarihinde Kuruma başvurulduğu hususuna gelindiğinde; 4734 sayılı Yasanın yukarıya alıntısı yapılan hükmünde, istekliler ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve tebligatların ne şekilde olacağı belirtilmiş, web sayfasında ilan suretiyle tebligat usulü öngörülmemiş olup, dava konusuna sebebiyet veren eksikliğin Kanunda öngörülen tebligat usulleri haricinde Tebliğ hükümlerine göre ilan edilerek yapılmış olması nedeniyle usule uygun bir tebligatın varlığından söz etmeye imkan bulunmadığından; davacının ilgili eksiklikten 14.10.2013 tarihinde haberdar olduğu, 15-16-17-18-19-20/10/2013 tarihlerinin resmi tatile ve hafta sonuna denk geldiği davacı tarafından söz konusu eksikliğin 21.20.2013 tarihinde giderildiği görüldüğünden eksikliğin süresinde giderilmediği gerekçesi yerinde görülmemiştir.

Bu yönleriyle, itirazen şikâyet başvurusunun usulden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

3) Dava konusu işlemin, Ortak Girişimlerinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olduğu iddiasının 18.07.2011 tarihli ve 2011/UY.I-2406 sayılı Kurul kararma itiraz niteliğinde olduğundan reddine ilişkin kısmı irdelendiğinde; ortaklığın aşırı düşük teklif açıklamasının hukuka uygun olduğu iddiası kapsamında ileri sürülen hususların her iki Kurul kararında da aynı olması, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden ilgililerin şikayet başvurusunun reddi üzerine Kurum itirazen şikayet başvurusunda bulunmaları ve bu kararın da uygun bulunmaması üzerine anılan işlemi dava konusu edebilmeleri mümkün olup, nihai Kurul kararı üzerine, yargı yoluna başvurmadan önce veya yargı kararı üzerine aynı iddialarla itirazen şikayet başvurusunda bulunmaya imkan veren bir yasal düzenlemeye yer verilmediğinden dava konusu edilen Kurul kararı bu yönüyle hukuka aykırı bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin 1. ve 2. kısımları yönünden iptaline, 3. kısmı yönünden ise reddine …