Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İDARENİN BAŞVURUYU ZIMNİ RET ETMESİ HK.

KARAR: ZIMNİ RET HALİNDE İDARE, BU DURUMA KARŞI BAŞVURU YOLLARINI GÖSTEREMEYECEĞİNDEN, İLGİLİNİN BAŞVURU SÜRESİNİ KAÇIRDIĞI DA İDDİA EDİLEMEYECEKTİR.

KARAR NO : 2014/1390

KARAR TARİHİ : 20.11.2014

İLGİLİ KANUN NO : ANAYASA

İLGİLİ MADDE NO : 40

(Ankara 5. İdare Mahkemesi)

…Olayda; Manisa 1. idare Mahkemesinin anılan kararı sonrasında dava dilekçesinin 19.03.2014 tarihinde A… Belediye Başkanlığı kayıtlarına alındığı, bunun şikayet başvurusu niteliğinde olduğu, 4734 sayılı Kanun uyarınca ilgili idarenin 10 günlük karar verme süresi bulunduğu, bu sürenin bitimini takip eden on günlük süre içinde davalı idareye itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmasının gerekli olduğu açık ise de 19.03.2014 tarihinde ilgili idareye yapılan şikayet başvurusunun zımnen reddedildiği dikkate alındığında başvuru sahibi davacı şirkete bu karara karşı başvuru yolunun gösterilmemiş olduğu, davacı şirketin 2577 sayılı Kanunu’nun 10.maddesindeki prosedürü işleterek başvurusunun üzerinden 60 gün geçtikten sonra zımni ret işleminin oluştuğundan hareketle 23.05.2014 tarihinde itirazen şikayet başvurusunu yaptığı görülmektedir.

Yukarıda yer verilen Anayasa’nın 40.maddesinin ikinci fıkrasında belirtildiği üzere, Devletin, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorunda olduğu, ancak davaya konu olayda 19.03.2014 tarihli şikâyet başvurusunun zımnen reddedilmesiyle oluşan işlemde başvuru süresi ve merciinin gösterilmemiş olduğu görülmekle bu işlem üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun süresinde yapılmadığından bahisle reddedilmesine ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında bu yönüyle hukuka uyarlık görülmemiştir.  Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline…