Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BELGE EKSİKLİĞİ NİTELİĞİNDE OLMAYAN EKSİKLİKLER HK.

KARAR: BELGE EKSİKLİĞİ NİTELİĞİNDE OLMAYAN BİLGİ EKSİKLİKLERİ DAHA SONRA TAMAMLATILABİLİR.

KARAR NO : 2015/1290

KARAR TARİHİ : 05.10.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 37

(Ankara 9. İdare Mahkemesi)

… Dava konusu uyuşmazlığın çözümlenebilmesi için davacının ortağı olduğu iş ortaklığının itirazen şikayet başvurusunda ileri sürdüğü iddialarının tek tek ele alınıp değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda itirazen şikayet dilekçesindeki iddialara bakıldığında:

1-İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının pilot ortağı olan D.D’nin idareyi yanıltmaya yönelik olarak gerçek vergi beyannamesini sunmayarak daha sonra düzeltme amacıyla verdiği beyannameyi sunduğu ve firmalarının vergi matrahı/net satışlar tutarı oranının ihale üzerinde bırakılan istekliden daha yüksek olmasına rağmen ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendikleri ileri sürülmüştür. Kamu İhale Kurulu tarafından; itirazen şikâyet başvurusunun bu iddiaya ilişkin kısmı, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Danıştay 13. Dairesince 11.03.2015 tarihinde yürütmesi durdurulan 63. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi hükmü esas alınarak sonuçlandırılmıştır. Anılan düzenlemenin Danıştay 13. Dairesi tarafından hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile yürütmesinin durdurulması ve bu nedenle de davaya konu kararın bu iddianın değerlendirilmesine ilişkin kısmının dayanaksız kalması nedeniyle ortaya çıkan yeni hukuki duruma göre yeniden bir değerlendirme yapılması gerekecektir. Bu sebeple de dava konusu kararın bu kısmının iptal edilmesi gerekmektedir.

  2-İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığı tarafından ihalede sunulan bilanço ve gelir tablosu verilerinin ihalede istenilen yeterlik kriterlerini sağlamadığı ileri sürülmektedir. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35. maddesi ile uyuşmazlığa konu ihalenin idari şartnamesinin 7.4.2. maddesinde, isteklilerin malî yeterliklerin tespitine yönelik istenebilecek belgeler ile bu belgelerin sunuluşuna ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Ayrıca anılan düzenlemelerde bu belgelerdeki verilerin oranlanması ile sağlanması gereken asgari yeterlik oranları da belirlenmiştir. Bu düzenlemeler ışığında yapılan incelemede; ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının ortaklarından D.D tarafından Şehitlik Vergi Dairesi Müdürlüğünce 16.03.2015 tarihinde onaylanmış 2014 yılına ait vergi beyannamesi ve eki 2013 ve 2014 yıllarına ait ayrıntılı bilanço ve gelir tablosunun sunulduğu, bu bilançodaki verilere göre; cari oranın 659.007,76/235.951,44=2,79, öz kaynak oranının 3.197.876,41/5.086.246,50=0,63 ve kısa vadeli banka borçları/öz kaynaklar oranının 0/3.197.876,41=0 olduğu ve bu oranların anılan düzenlemelerdeki yeterlik oranlarını kümülatif olarak sağladığı görülmüştür. Keza ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağı S. Tar. Teks. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Topçu Meydanı Vergi Dairesi Müdürlüğünce 21.04.2015 tarihinde onaylanmış 2014 yılına ait vergi beyannamesi ve eki 2013 ve 2014 yıllarına ait ayrıntılı bilanço ve gelir tablosunun sunulduğu, bu bilançodaki verilere göre; cari oranın 106.377,13/51.402,00=2.06, öz kaynak oranının 407.184,99/458.586,99=0,89 ve kısa vadeli banka borçları/öz kaynaklar oranının 50.950/407.184,99=0,13 olduğu ve bu oranların anılan düzenlemelerdeki yeterlik oranlarını kümülatif olarak sağladığı görülmüştür. Mezkur belgelerin serbest muhasebeci mali müşavir tarafından iletişim bilgilerini ve imzasını içerecek şekilde onaylandığı ve TÜRMOB kaşesi ile kaşelendiği görülmüştür. Bu yapılan açıklamalar ışığında, davacının ortağı olduğu iş ortaklığı tarafından itirazen şikâyet dilekçesinde öne sürülen ve yukarıda yer verilen 2. iddianın yerinde olmadığı ve bu iddiayı bu anlamda yerinde görmeyen davaya konu kurul kararında hukuka aykırılığın bulunmadığı anlaşılmaktadır.

   3-İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağı olan S. Tar. Teks. înş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş bitirme belgesinde belge tutarının belirsiz olduğu ve buna rağmen idarece bu belgenin geçerli sayılıp bu iş bitirme belgesini düzenleyen idareden belge tutarının ve belgenin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının teyit edilmesinin hukuka aykırı olduğu, ayrıca söz konusu iş deneyim belgesi tutarının araç çalıştırma bedeli dahil olarak hesaplandığı, iş deneyim belgesinin ayrıştırılarak yalnızca personel çalıştırılan kısmının değerlendirilmesi gerektiği ve böyle yapıldığında ise belge tutarının yetersiz olduğu iddialarına yer verilmiştir. Yukarıya alınan 4734 sayılı Kanunun 37. maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.6.1. maddesine göre tekliflerin ayrıntılı olarak değerlendirildiği aşamada isteklilerden birisi tarafından sunulan belgelerden birinde teklifin esasını değiştirmeyen, belgenin taşıması gereken aslî unsurlar dışında belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler idarelerce tamamlatılacaktır. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarece ilgili kurum veya kuruluştan re’sen istenebilecektir. Davaya konu ihalede ise S. Tar. Teks. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Atatürk Barajı Sulama Birliğince düzenlenen iş deneyim belgesinin sunulduğu, belgede sözleşme tutarının yazılı olduğu ancak belge tutarının ne kadar olduğunun belirtilmediği, bunun üzerine ihaleyi yapan idare tarafından belge tutarının tespiti amacıyla Atatürk Barajı Sulama Birliği Başkanlığına yazı yazıldığı ve adı geçen idare tarafından belge tutarının bildirildiği görülmektedir. İş deneyim belgesinde belge tutarının yer almaması, teklifin esasını değiştirmeyen ve belgenin taşıması gereken aslî unsurlar dışında belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve iş deneyim belgesi sunan istekliden kaynaklanmayan bir eksikliktir. Bu nedenle iş deneyim belgesi tutarının ihaleyi yapan idare tarafından bu belgeyi veren Atatürk Barajı Sulama Birliği Başkanlığına sorularak tespit edilmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Yukarıda yer verilen 3. iddianın ikinci kısmıyla ilgili olarak yapılan incelemede, anılan iş deneyim belgesinin Atatürk Barajı Sulama Birliği tarafından yapılan 2012/68314 ihale kayıt numaralı “Personel ve Araç Çalıştırma Hizmet Alımı İhalesine” ilişkin olarak verildiği, adı geçen ihalenin İdarî şartnamesi ve birim fiyat teklif cetvelinin incelenmesiyle ihalenin “10 ay boyunca 38 adet personel ve 3 adet araç çalıştırma işine” ilişkin olduğu ve bu iş kapsamında personel çalıştırılmasının yanı sıra araç çalıştırılmasının da bulunduğu, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarıda yer verilen 48. maddesinin 2. fıkrası hükmü gereğince belgede yer alan ancak benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarlarının iş deneyim tutarında göz önünde bulundurulmayacağı ve davaya konu ihalenin İdarî şartnamesinin 7.6. maddesinde ise benzer işin kamu kurum ve kuruluşu veya özel sektöre ait işlerde, personele dayalı olarak gerçekleştirilen her türlü personele dayalı hizmet alımı işleri olarak belirlenmesi gözetildiğinde ihaleyi yapan idare tarafından iş deneyim belgesinde yer alan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan işlerin ayrıştırılması sonucu iş deneyim belgesinin yeniden değerlendirilmesi gerekecektir. Bu anlamda olmak üzere Kamu İhale Kurumu tarafından düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.