Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ HK.

Karar : İDARE, TALEP ETTİĞİ BELGELERİ BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİNE UYGUN OLARAK SUNMALARI İÇİN İSTEKLİLERE MAKUL BİR SÜRE VERMELİDİR

Karar No : 2023/UH.I-73

Karar Tarihi : 11.01.2023

İlgili Kanun No : 4734

“Gelir İdaresi lığı E-Fatura Görüntüleyici kullanım kılavuzunun “Giriş” başlıklı 1’inci maddesinde “E-Faturanın (veya kabul/red uygulama yanıtının) kâğıt çıktısı, e-posta ile gönderilmesi, fatura üzerine “Aslı Gibidir” yazılması vs. uygun değildir. E-Faturanın geçerli hâli GİB üzerinden başarıyla geçmiş XML’idir. Faturanın GİB üzerinden başarıyla geçip geçmediğinin kontrolü (e-fatura sisteminde olmayanlar tarafından da) sorgulanması ancak fatura XML’i üzerinden, E-Fatura Görüntüleyici programı aracılığıyla yapılabilir.” ifadesinin yer aldığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından e-şikâyet dilekçesi ekinde dijital ortamda 2 adet “xml” formatında fatura sunularak, e-faturaların Gelir İdaresi lığı sitesinden edinilebilen E-Fatura Görüntüleyici programı ile görüntülenerek teyit edilebileceği iddia edilse de, idarenin talebi üzerine faturaların fiziki belge niteliğinde sunulduğu, diğer bir anlatımla dijital ortamda “xml” formatında sunulmadığı, dolayısıyla iddia edilen yöntemle fiziki olarak sunulan e-faturaların teyit edilemeyeceği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından sunulan e-fatura çıktılarının üzerinde söz konusu istekliye ait kaşe ile kaşenin üzerinde imzanın bulunduğu, başkaca bir onayın bulunmadığı, sunulan 1’inci faturada ürün/hizmetin cinsinin “Her türlü personel ve her türlü organizasyon (malzemeli) 1. Hakediş”, 2’nci faturada ürün/hizmet cinsinin “Her türlü personel hizmet bedeli 2. Hakediş” olduğu görülmüştür.

 

mevzuat hükümlerinden iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemeyeceği, bu durumda sözleşmenin ve sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örneklerinin veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin veya serbest meslek makbuzu nüshalarının ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belgelerin, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin iş deneyimini gösteren belgeler olarak sunulması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin teklifinin idarece faturalardaki ürün/hizmet cinsi ile sözleşmenin adının aynı olmadığı, işin ne kadarının mal alımı ne kadarının hizmet alımı olduğuna ilişkin tespitin yapılamadığı, faturaların belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulmadığı gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından sunulan sözleşmede yer alan ifadelerden sözleşme konusu iş kapsamında personel alımı, hizmet alımı ve mal alımının bulunduğunun anlaşıldığı, sunulan 1’inci faturada ürün/hizmetin cinsinin “Her türlü personel ve her türlü organizasyon (malzemeli) 1. Hakediş”, 2’nci faturada ürün/hizmet cinsinin “Her türlü personel hizmet bedeli 2. Hakediş” olduğu, sözleşmenin konusu ile faturada yer alan bilgiler dikkate alındığında sözleşme konusu işin hizmet ve malzeme dahil personel teminine ilişkin olduğu hususunda tereddüt doğurucu nitelik taşımadığı, idarenin diğer gerekçesin de de işin ne kadarlık kısmının mal alımı ne kadarlık kısmının hizmet alımına ilişkin olduğunun tespit edilemediği yönünde olduğu, dolayısıyla idarece sözleşme konusu işin malzeme dahil personel temini olduğuna ilişkin değerlendirmesinin idarenin ilk gerekçesi olan “İş deneyimini tevsik etmek için sunulan Sözleşmenin adı ile bu işe ait faturaların aynı adı taşımadığı” yönündeki gerekçeyle uyumlu olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin teklifinin “-İş deneyimini tevsik etmek için sunulan Sözleşmenin adı ile bu işe ait faturaların aynı adı taşımadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı, ayrıca ihale komisyonu kararında”– Mal alımını da içeren hizmet alım sözleşmesinin ne kadarının hizmet, ne kadarının mal alım işine ait olduğunun tespitinin yapılamadığı” ifadesinin yer aldığı, idarece EKAP üzerinden gönderilen yazıda bu hususta özel bir talebe yer verilmediği, ihale komisyonlarının isteklilerce sunulan iş deneyimini gösteren belgelerde tereddüt duyulan hususlara ilişkin gerekli incelemeyi yapmaya yetkisi olduğu hususları da bir arada değerlendirildiğinde, herhangi bir araştırma yapılmaksızın bu gerekçenin de teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında dikkate alınmasının uygun olmayacağı sonucuna varılmıştır.

 

Öte yandan yukarıda yer verilen ilgili mevzuat hükümleri ile ihale dokümanı düzenlemelerinden idarece talep edilmesi halinde istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenlerin ekleri ile birlikte belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulması gerektiği, istekliler tarafından idarece talep edilen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorunda olduğu, isteklilerin, istenen belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini teklifleri kapsamında sunabileceği, noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşımasının zorunlu olduğu, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanların geçerli kabul edilmeyeceği, istekliler tarafından sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmayacağı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda sözleşme kapsamında yapılan işlerin, sözleşme imza tarihinin, işe başlama tarihinin, kabul tarihinin, sözleşme tutarının, toplam fatura tutarının ve benzer işe uygun tutarın beyan edildiği, idare tarafından EKAP üzerinden gönderilen yazı ile “EKAP’ta Kayıtlı Olmayan İş Deneyim Belgesi” bölümünde yer verilen beyanlara ilişkin tevsik edici belge sunulmasının talep edildiği, bu talep üzerine başvuru sahibi istekli tarafından sunulan belgelerin arasında 2 adet e-faturanın bulunduğu, bu e-faturaların üzerinde başvuru sahibi isteklinin kendi kaşe ve imzasının bulunduğu, başkaca bir onayın bulunmadığı, yapılan incelemede idarece EKAP üzerinden gönderilen yazıda faturaların sunulmasının talep edilmediği, dolayısıyla idare tarafından isteklileri herhangi bir tereddüde düşürmeyecek şekilde EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyen belgeleri ekleri (belge türleri açıkça yazılmak suretiyle) ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilerek söz konusu işlemin yenilenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, idare tarafından başvuru sahibi istekliden “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması”na ilişkin talebin tereddüde mahal vermeyecek şekilde yeniden yapılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”