Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BELGELERİN YÜKLENİCİDEN SÖZLEŞME ESNASINDA İSTENİLMESİ HK.

KARAR: BELGELERİN YÜKLENİCİDEN SÖZLEŞME ESNASINDA İSTENİLMESİ İFADESİNDEN BU BELGELERİN SÖZLEŞMEDEN ÖNCE SUNULACAĞI DEĞİL, ANILAN BELGELERİN İŞİN YÜRÜTEBİLMESİ İÇİN İDARECE GEREKLİ GÖRÜLEN BELGELER OLDUĞU ANLAŞILMALIDIR

KARAR TARİHİ: 03.082022

KARAR NO: 2022/MK-258

“… mevzuat ve ihaleye ait Şartnamelerin birlikte değerlendirilmesinden, davaya konu ihalenin İdari Şartnamesinin “Diğer hususlar” başlıklı 47. maddesinde işin yürütümü sırasında yemek çıkarmaya engel beklenmedik bir durum oluşması ihtimaline karşılık hizmetin aksamadan yürütülmesi amacıyla, yükleniciden Ordu ili sınırları içerisinde yer alan kendi yemek fabrikası/yemek üretim merkezine ait belge veya Ordu il sınırları içerisinde yer alan bir yemek fabrikası/yemek üretim merkezi ile yapılmış olan sözleşmenin sunulmasının istenildiği, söz konusu düzenlemede yüklenicinin bahse konu yemek fabrikası/yemek üretim merkezinin birtakım kalite belgelerine sahip olmasının da istenildiği, idarelerin ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları, ihale konusu hizmetin hastane için yemek alımı hizmeti olduğu dikkate alındığında kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerektiği ve yemek üretimi gerçekleştirilen yerlerde firmaların gıda güvenliği önlemlerinden taviz vermemelerinin beklendiği, bu noktada anılan Şartname düzenlemesi ile mutfak ve gıda güvenliğinin amaçlandığı, İdari Şartnamenin 7. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağının düzenlemesi de dikkate alındığında İdari Şartname’nin 47. maddesinde yer verilen belgelerin, teklif sunan tüm isteklilerden istenilmediği, yükleniciden istenildiğinin açıkça anlaşıldığı, düzenlemede belgelerin yükleniciden sözleşme esnasında istenilmesi ifadesinden bu belgelerin sözleşmeden önce sunulacağı anlamının çıkarılamayacağı, anılan belgelerin işin yürütebilmesi için idarece gerekli görülen belgeler olduğu, dolayısıyla İdari Şartname’nin 47. maddesinde yer alan düzenlemede 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu‘nun “Temel ilkeler” başlıklı 5. maddesine aykırı bir husus bulunmadığı anlaşıldığından, ihalenin iptali yönündeki dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. …” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.”