Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BENZER İŞ ÖZELLİKLERİ TAŞIYAN İŞLER HK.

KARAR: BENZER İŞ, İHALE KONUSU İŞ VEYA İŞİN BÖLÜMLERİYLE NİTELİK VE BÜYÜKLÜK BAKIMINDAN BENZERLİK GÖSTEREN, AYNI VEYA BENZER USULLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN, TEÇHİZAT, EKİPMAN, MALİ GÜÇ VE UZMANLIK İLE PERSONEL VE ORGANİZASYON GEREKLERİ BAKIMINDAN BENZER ÖZELLİK TAŞIYAN İŞLERİ İFADE EDER

KARAR TARİHİ: 19.01.2022

KARAR NO: 2022/UH. I-114

“Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde benzer işin, ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri ifade ettiği tanımı yapılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin “2020 Yılı Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu, İlaçlama  ve Dezenfeksiyon Hizmeti Alımı İşi”ne ilişkin olduğu, bu durumda şikayete konusu  “12 Ay Süreli (yakıtı ve şoförü idareye ait ) 27 Adet Araç Kiralama Hizmet Alım İşi”ne uygun olmadığı,

 

Ancak benzer iş tanımına uygunluk noktasında değerlendirildiğinde, İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde benzer işlere ilişkin “Kamu veya Özel Sektörde Araç Kiralama Hizmet Alım İşleri” şeklinde düzenleme yapıldığı, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde “Araç Bedeli 390.000,00 TL %16,88” bilgisine yer verildiği, birim fiyat teklif cetvelinde iş kapsamında kullanılan araç bilgilerinin belirtildiği dikkate alındığında, belgeye konu iş kapsamında işin gerçekleştirilmesi için kullanılan araçların sayı ve bedel olarak tespit edilebilir nitelikte olduğu, bu nedenle araçlara ilişkin bedelin değerlendirmeye esas alınabileceği ve  bu tutarın güncellenmiş halinin istekli tarafından sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarını karşıladığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”