Hakkakul Logo Beyaz

BENZER İŞE UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ HK.

KARAR: AYRIŞTIRILABİLİR NİTELİKTE OLMAYAN BELGE TUTARI ÜZERİNDEN BENZER İŞE UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ YAPILAMAZ

KARAR TARİHİ: 05.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-23

“…Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; ihalede istenilen iş deneyim belgesi için benzer iş tanımının her türlü nakliye işleri şeklinde yapıldığı, ihale üzerinde kalan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin kömür alımı olduğu, iş kapsamında alınan kömürün teslim yerinin temel eğitim okullarının depoları olarak belirlendiği ve kömürlerin yüklenmesi, nakliyesi ve benzeri işlerin yüklenicinin sorumluluğunda olduğu dolayısıyla belgeye konu işin, temel olarak yüklenicinin sahip olduğu kömürün yüklenmesi ve istenilen temel eğitim kurumlarına taşınmasından ibaret olduğu, öte yandan, idarece yapılan yazışma neticesinde iş deneyim belgesini düzenleyen Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen belgeler ve Kurumumuza gönderilen yaklaşık maliyet cetveli incelendiğinde, 2.600 ton kömür alımına ilişkin bedelin ne kadarlık kısmının kömür bedeli, ne kadarlık kısmının ise yükleme, taşıma ve boşaltma işlerine karşılık olduğunun tespitinin mümkün olmadığı, bu nedenle ayrıştırılabilir nitelikte olmayan belge tutarı üzerinden benzer işe uygunluk değerlendirmesi yapılamayacağı anlaşılmaktadır…”