Hakkakul Logo Beyaz

BEYAN ETTİĞİ BİLGİLERİN TEVSİK EDİCİ BELGELERİNİ SÜRESİNDE SUNMADIĞI GEREKÇESİYLE İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI İŞLEMİ MEVZUATA UYGUNDUR

KARAR TARİHİ:10.08.2022

KARAR NO:2022/UM.II-941

“… idarece yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması talebi üzerine idarenin belirlediği süre zarfında başvuru sahibi isteklinin herhangi bir belge sunmadığı, ancak söz konusu belgelerin bir başka ihalenin incelemesi kapsamında Kurumumuzda olduğuna dair iddiası açısından bakıldığında anılan istekli tarafından bu duruma ilişkin belirlenen süre içerisinde ne idareye yazılı bir dilekçe ile başvurulmuş ne de Kuruma asıl belgelerin iadesi noktasında bir başvurunun yapılmadığı, bu itibarla anılan isteklinin sektörde faaliyet gösteren basiretli bir tacir olarak ihale tarihi itibariyle (05.04.2022) ihaleye uygun teklif verdiği ve söz konusu beyan edilen bilgilerin tevsikinin kendisinden isteneceğine dair bilgiye anılan tarih itibariyle sahip olduğu, bununla birlikte idarece verilen süre zarfı içerisinde belgeleri sunmama gerekçelerini yazılı olarak idareye bildirmek suretiyle ek süre talebinde bulunabileceği ya da söz konusu tarih aralığında Kurumumuzda olduğu iddia edilen asıl belgelerinin gerekçesini belirtmek suretiyle talep edebilecek iken bu doğrultuda herhangi bir başvuruda bulunmadığı göz önünde bulundurulduğunda idarece anılan isteklinin teklifinin beyan edilen bilgileri tevsik edici belgeleri süresinde sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.”