Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BİLGİ EKSİKLİĞİ NİTELİĞİNDE OLMAYAN BELGE HK.

KARAR: BİLGİ EKSİKLİĞİ NİTELİĞİNDE OLMAYAN BELGE EKSİKLİĞİ DAHA SONRA TAMAMLATILAMAZ.

KARAR NO : 2014/3907

KARAR TARİHİ : 02.12.2014

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 37

(Danıştay 13. Dairesi)

…Olayda, davacı şirketler tarafından cihazlara ilişkin İngilizce tanıtım katalogları ile birlikte 2 adet CD’nin ihale komisyonuna sunulduğu, tanıtım kataloglarının Türkçe tercümelerinin bulunmadığı, CD’lerin içeriğinde ise ihaleye konu cihazlarla ilgili ayrıntılı bilgi ve Türkçe kullanım kılavuzlarının yer aldığı anlaşılmakta olup; uyuşmazlık, İngilizce tanıtım katalogları ile birlikte CD ortamında sunulan Türkçe kullanım kılavuzlarının geçerli olup olmayacağı, geçerli olmaması durumunda ise eksikliğin tamamlanıp tamamlanamayacağı hususundan kaynaklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuatın değerlendirilmesinden, belgelerde bilgi eksikliği bulunması hâlinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanmasının yazılı olarak isteneceği, belge eksikliğinin ise bu kapsamda değerlendirilemeyeceği, ihale konusu cihazlara ilişkin orijinal dokümanların teklifle birlikte komisyona verileceği, dokümanların yabancı dilde olması hâlinde noter onaylı tercümelerinin de aynı anda verileceği, Türkçe onaylı tercümesi olmayan belgelerin geçerli sayılmayacağı açık olup, CD ortamında sunulan Türkçe kullanım kılavuzlarının bu kapsamda değerlendirilemeyeceği açıktır.

Buna göre, davacı şirketlerin ihale dokümanında istenen bir belgeyi, usulüne uygun bir şekilde teklifle birlikte komisyona sunmadığı, sonuç itibarıyla belgelerinde eksiklik bulunduğu, anılan hususun 4734 sayılı Kanun‘un 37. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “belgelerde bilgi eksikliği bulunması” kapsamında değerlendirilerek tamamlattırılmasının mümkün olmadığı sonucuna varılmaktadır.

Bu durumda, dava konusu işlemin, davacı şirketlerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin kısmında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin bu kısım yönünden iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31. maddesinin yollamada bulunduğu 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 66. maddesinde, üçüncü kişinin davayı kazanmasında hukuki yararı bulunan taraf yanında ve ona yardımcı olmak amacıyla tahkikat sona erinceye kadar feri müdahil olarak davada yer alabileceği; 67. maddesinde ise, müdahale dilekçesinin taraflara tebliğ edilip mahkemece müdahale istemi hakkında karar verileceği kurala bağlanmıştır.

Bakılan davada, ihale üzerinde kalan M. Tıbbi Teknik Makina Sağlık Malzemeleri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin, 05.04.2011 tarihli dilekçe ile davalı yanında müdahale isteminde bulunulmasına karşın müdahale istemi karara bağlanmadan 26.04.2011 tarihinde uyuşmazlık hakkında karar verilmiş olup, müdahale istemi karara bağlanmadan işin esası incelenerek verilen İdare Mahkemesi kararında usul hükümlerine uygunluk da bulunmamaktadır.