Hakkakul Logo Beyaz

Bilirkişi incelemesinin yapılması elzem olan hallerde bundan imtina ederek karar vermek hukuka uygun değildir.

Karar No : 2015/668

Karar Tarihi : 30.04.2015

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 5, 56

(Ankara 4. İdare Mahkemesi)

…Davacı şirketin ihalenin koroner stent ilaç alımına ilişkin 42’nci kalemi (28’inci kısım) için ihale üzerinde bırakılan L. Sağlık Müh. Med. Paz. Tic. Tic. A.Ş.’nin teklif ettiği Abbott Vascular Xience Pro X marka ürünün Teknik Şartname’nin 10, 11, 14, 18 ve 19’uncu maddelerini, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi B. Scientific Tıp gereçleri Ltd. Şti.’nin teklif ettiği Promus Element marka ürünün ise Teknik Şartnamne’nin 10, 11, 18 ve 19’uncu maddelerini karşılamadığı iddiasıyla davalı idareye itirazen şikâyet başvurusunda bulunması karşısında, davalı idarece bilimsel ve teknik yönden inceleme ve araştırma yaptırılmak suretiyle bir değerlendirme yapılması gerekirken salt ihaleyi yapan idarenin ürünün teknik özelliklerini en iyi şekilde bileceği ve sorumluluğun ihaleyi yapan idarede olduğu gerekçesiyle itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.