Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BİNA GİDERLERİNİN KİRA SÖZLEŞMELERİ İLE TEVSİKİ HK.

KARAR: İHALE KONUSU İŞ KAPSAMINDA HİZMETİN İFA EDİLECEĞİ BİNA GİDERLERİNİN YAPILMIŞ OLAN KİRA SÖZLEŞMELERİ İLE TEVSİK EDİLMESİ YÖNTEMİ MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ: 16.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-263

“E… A.Ş. tarafından hali hazırda çağrı hizmetinin yüklenicisi olarak işin yürütüldüğünün beyan edildiği, bu itibarla ihale konusu iş kapsamında hizmetin ifa edileceği bina giderlerinin yapılmış olan kira sözleşmeleri ile tevsik edildiği, Kamu İhale Genel Tebliği‘nin 79.2.2’nci maddesinde aşırı düşük tekliflerin açıklanmasında kullanılacak yöntemlerin belirtildiği, kira sözleşmeleri sunulması suretiyle tevsik edilen yöntemin bahsi geçen yöntemler arasında yer almadığı, anılan Tebliğ’in 79.3.2’nci maddesinde de 79.2.2’nci maddesinde yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığı durumlarda gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabileceği, ancak söz konusu bina giderlerinin üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklanabileceği, dolayısıyla kira sözleşmeleri sunulması suretiyle tevsik edilen yöntemin mevzuata uygun olmadığı, bu itibarla E… A.Ş. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”