Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İHALEYE BİR İSTEKLİNİN TEKLİF VERMESİ HK.

KARAR: KAMU İHALE MEVZUATINDA İHALEYE TEK İSTEKLİNİN TEKLİF VEREMEYECEĞİ HUSUSUNDA BİR HÜKÜM YOKTUR

KARAR TARİHİ: 02.03.2022

KARAR NO: 2022/UM.I-327

“… mevzuat hükümleri ve doküman düzenlemelerinden, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan ihalelerde ihalenin iptali hususunda ihale komisyonlarına ve dolayısıyla idarelere takdir yetkisi tanınmakla birlikte, bu takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız bir yetki niteliğinde olmadığı, takdir yetkisinin anılan Kanun’un temel ilkelerine uygun şekilde, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek kullanılması ve somut olaya ilişkin koşulların dikkate alınarak karar verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Şikayete konu ihalede 4 adet doküman indirildiği ve ihaleye tek istekli olarak başvuru sahibi tarafından teklif verildiği, ancak ihaleye tek isteklinin teklif veremeyeceği hususunda kamu ihale mevzuatında herhangi bir hüküm bulunmadığı ve nedenle ihaleye tek istekli tarafından teklif verilmesinin rekabetin oluşmadığı anlamına gelmeyeceği, anılan ihalenin üç kısımdan oluştuğu ve başvuru sahibi tarafından her bir kısım için ayrı ayrı teklif verildiği, söz konusu tekliflerin idare tarafından hesaplanan yaklaşık maliyet tutarının altında olduğu, mevzuat gereğince kısmi teklife açık ihalelerde teklif değerlendirmesinin kısım bazında yapılması gerektiği,

 

Ayrıca idare tarafından yaklaşık maliyet hesaplaması yapılırken başvuru sahibi isteklinin de aralarında bulunduğu ihale konusu işte faaliyet gösteren üç firmadan teklif alarak piyasa araştırması yapmış olduğu, ayrıca ihalenin teklif değerlendirilmesi aşamasında idare tarafından tekrar bir piyasa araştırılması yapılmasının mevzuata uygun olmadığı, tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde idarenin ihalenin iptal kararının iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”