Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BİRDEN FAZLA İŞİN BENZER İŞ OLARAK BELİRLENMESİ HK.

KARAR: İHALELERDE BİRDEN FAZLA İŞİN BENZER İŞ OLARAK BELİRLENMESİ HALİNDE BU İŞLERİN BİRLİKTE Mİ YOKSA AYRI AYRI MI BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEĞİNİN İDARİ ŞARTNAMEDE BELİRTİLMESİ GEREKİR

KARAR NO : 2023/UH.II-10

KARAR TARİHİ : 04.01.2023

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“Bahse konu ihalede (10) adet ihale dokümanı indirildiği, 03.11.2022 tarihinde yapılan ihaleye (3) isteklinin katıldığı, 11.11.2022 onay tarihli ihale komisyonu kararı incelendiğinde; Y… Fen Müh. Müş. İnş. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin; İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinin (a) bendinde belirtilen, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemlerinin tamamlanması şartını ve anılan Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde belirtilen benzer iş tanımına ilişkin şartları sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, E… C… Tozlu’nun teklifinin; İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde belirtilen benzer iş tanımına ilişkin şartları sağlamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak ise başvuru sahibi istekli M… Proje ve Müh. A.Ş.nin belirlendiği görülmüştür.

 

Kesinleşen ihale dokümanı kapsamında, İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde benzer iş olarak kabul edilecek işler, su ve toprak kaynakları projelerini geliştirme gayesi ile hazırlanmış ön inceleme (istikşaf), masterplan veya planlama (fizibilite) raporu yapmış olmak ile tek bir sözleşme kapsamında baraj ve tesislerine ait uygulama projesi veya kati projesi yapmış olmak şeklinde düzenlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 72.3’üncü maddesinde yer verilen açıklama uyarınca, ihalelerde birden fazla işin benzer iş olarak belirlenmesi halinde bu işlerin birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı benzer iş olarak kabul edileceğinin şartnamede belirtilmesi gerektiği, şartnamede bu konuya ilişkin bir açıklık bulunmaması halinde ise benzer iş olarak belirlenen işlerin her birinin ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilmek suretiyle değerlendirme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Başvuru konusu ihalede benzer iş olarak birden fazla işin belirlendiği ancak bu işlerin birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı benzer iş olarak kabul edileceğinin şartnamede belirtilmediği hususu dikkate alındığında her bir işin ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilmek suretiyle değerlendirme yapılması gerektiği ve söz konusu işlere ilişkin tek sözleşmeye dayalı olarak sunulan iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterinin sağlanmasında göz önünde bulundurulması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Bu doğrultuda, ihale üzerinde bırakılan istekli E… C.. T… tarafından sunulan “Yeterlik Bilgileri Tablosu”nda; “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırının “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” bölümünün “Belgeye EKAP Tarafından Verilen Sayı” kısmında “2012/144793-627967-4-1” beyanının yer aldığı görülmüştür.

 

İstekli tarafından beyan edilen ve EKAP üzerinden teyit edilen iş yönetme belgesi incelendiğinde, DSİ 24. Bölge Müdürlüğü tarafından 20.12.2021 tarihinde düzenlenen belgede işin adının “Kars Çayı Havzası II. Merhale Projesi Alabalık Barajı ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri,2012/144793”, danışmanlık işinin tanımının ve ilgilinin görevi sırasında yönettiği iş kısmının konusunun “39850 ha Kars Ovası Sulaması ve Baraj Planlama Raporunun Hazırlanması”, işin kabul tarihinin “19.08.2016”, ilgilinin görev yaptığı tarih aralığının “25.03.2013-19.08.2016”, ilgilinin görev ünvanı ile ilgili olarak hissesine düşen belge tutarının “1.200.000,00 TRY” olduğu tespit edilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler neticesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan iş yönetme belgesinin ihalede istenilen benzer iş olarak kabul edilecek işler kapsamında olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Diğer yandan, başvuru sahibi istekli tarafından iddia kapsamında yer verilen E… C… T…’nun idareye yapılan şikayet başvurunda belirtilen hususların anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak belirtilen benzer iş tanımına uygun olmadığı yönündeki hususun mevzuata uygun olmadığı ve tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiğine ilişkin durumu kapsadığı, dolayısıyla anılan iddianın ihale dokümanına yönelik olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”