Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BİRDEN FAZLA ZEYİLNAME YAPILAN HALLER HK.

KARAR: BİRDEN FAZLA ZEYİLNAME YAPILAN HALLERDE, HER ZEYİLNAME İHALE VEYA SON BAŞVURU TARİHİNDEN ON GÜN ÖNCESİNDE EKAP ÜZERİNDEN E-İMZA KULLANARAK İNDİRENLERİN TAMAMINA BİLDİRİM VE TEBLİGAT ESASLARI ÇERÇEVESİNDE GÖNDERİLİR

KARAR TARİHİ:24.08.2022

KARAR NO:2022/UM.I-1019

“… mevzuat hükümlerinden teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabileceği, yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilnamenin, ihale dokümanının bir parçası olarak EKAP’a yükleneceği ve ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderileceği, ancak, belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesinin Kanunun 26’ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkün olacağı, yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale veya son başvuru tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebileceği, birden fazla zeyilname yapılan hallerde, her zeyilnamenin ihale veya son başvuru tarihinden on gün öncesinde EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlerin tamamına bildirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Yapılan incelemede şikayete konu sürenin ihale tarihinin erteleneceği süreye yönelik değil doküman edinenlere ihale dokümanında yapılan değişikliklere ilişkin bilgi edinmelerini teminen düzenlenmiş süre olduğu, iddia konusu zeyilnamenin tebliğ tarihinin 08.07.2022, ihale tarihinin ise 18.07.2022 olduğu, ihale tarihinin bir gün öncesinden başlayarak 10 gün geriye gidildiğinde ilgili zeyilnamenin tebliğ edilmesi gereken son tarihin 08.07.2022 olduğu dolayısıyla idare tarafından ihale tarihinden en az on gün öncesinde doküman edinenlerin bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde bildirim yapıldığı, diğer taraftan idarenin bir defaya mahsus zeyilname düzenleyebileceğine yönelik iddiaya ilişkin bu yönde kısıtlayıcı herhangi bir mevzuat hükmü bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin 1’nci iddiası yerinde görülmemiştir.”