Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ HK.

KARAR: İHALENİN İLK OTURUMUNDA BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME YAPILAMAZ

KARAR TARİHİ: 20.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-525

“… Kamu İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun sunan isteklilerin teklifleri “geçerli teklif” olarak dikkate alınacak ve geçerli teklifler tespit edildikten sonra sınır değer tutarı hesaplanacaktır. Dolayısıyla, birim fiyat teklif cetveline ilişkin değerlendirme ihalenin ilk oturumunda yapılamayacağından, ihale komisyonunun E…Ltd. Şti.ye ait teklifin “…İsteklinin teklif zarfında sunduğu birim fiyat teklif cetveli hatalı birim fiyat teklif cetveli olduğundan…”  gerekçesiyle uygun kabul edilmeyerek sınır değer hesaplanmasında bu isteklinin teklifinin dahil edilmemesinin mevzuata aykırı olduğu, sınır değer hesaplamasının E… Ltd. Şti.nin teklifinin de dahil edilerek hesaplanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

İdarece “R” katsayısı 0,74 olarak belirlendiğinden bu katsayı kullanılarak ve söz konusu isteklinin teklif fiyatı olan 1.173.000,00 TL de dahil olmak üzere, ihalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminat mektubunun usulüne uygun olduğu anlaşılan 7 isteklinin teklifi dikkate alınarak, Kamu İhale Kurumu’nun internet sayfasında sınır değer hesaplama modülünü kullanarak yapılan hesaplama sonucunda incelenen ihalede sınır değerin 951.537,41 TL olduğu hesaplanmıştır. İdare tarafından tekliflerin değerlendirilmesinin bu sınır değer üzerinden yapılarak ihale işlemlerine devam edilmesi gerekmekte olup başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmüş ve düzeltici işlem belirlenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalede sınır değerin E…Ltd. Şti.ye ait teklifin dikkate alınarak hesaplanması, idare tarafından tekliflerin değerlendirilmesinin bu sınır değer üzerinden yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”