Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ HK.

KARAR: BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE AYRI SATIR AÇILMIŞ BİR YEMEK GİRDİSİNE İLİŞKİN ANA ÇİĞ GİRDİ MİKTARLARININ BELİRLENMEMESİ İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİNİ SAĞLIKLI ŞEKİLDE OLUŞTURMASINI ENGELLER

KARAR TARİHİ:15.06.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-723

“Yapılan incelemede cenaze evlerine taziye yemeğine ilişkin birim fiyat teklif cetvelinde satır açıldığı ve öğün miktarının açık bir şekilde belirtildiği görülmekle birlikte, Teknik Şartname’nin eki olan örnek menülerde ve Yemek Türleri ve Kullanılacak Besin Maddesi Gramajları listesinde yer almadığı, Kamu İhale Genel Tebliği … uyarınca malzemeli yemek alımı ihalelerinde isteklilerin iki haftalık örnek menüye göre açıklamalarını sunacakları, isteklilerin yapacakları açıklamada ayrıca ana çiğ girdi miktarlarını dikkate alarak aşırı düşük teklif açıklamalarını oluşturacakları, dolayısıyla idare tarafından birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmış bir yemek girdisine ilişkin ana çiğ girdi miktarlarının belirlenmemesinin isteklilerin tekliflerini sağlıklı şekilde oluşturmasını engelleyecek nitelikte olduğu, ayrıca anılan hususun aşırı düşük teklif açıklamasında isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olacağı dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”