Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE ARİTMETİK HATA HK.

KARAR: BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE ARİTMETİK HATA OLARAK KABUL EDİLEBİLECEK TOPLAMA VEYA ÇARPMA HATASI VARSA İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILIR.

KARAR NO : 2015/1590

KARAR TARİHİ : 28.10.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 37

(Ankara 8. İdare Mahkemesi)

Dava dosyasının incelenmesinden; Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü tarafından 12.06.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Gönen-Manyas İl Yolu Km:0+000 – 27+191 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üst Yapı, Köprü ve Otokorkuluk İşleri Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak davacı şirket tarafından,

1) Söz konusu 9 isteklinin tekliflerindeki aritmetik hataların tolere edilebilir olduğu ve teklifin değerlendirme dışı bırakılması sonucunu doğurmayacağı, bu bağlamda aritmetik hata nedeniyle değerlendirme dışı bırakılan tekliflerin yeniden incelenip düzeltici işlem tesis edilerek ihale sürecine devam edilmesi gerektiği,
2) B… İnşaat tarafından sunulan yurt dışı iş deneyim belgesinin hukuken geçerli bir belge olduğu,
3)  4734 sayılı Kanunun 30’uncu maddesi, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31 ‘inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 1’inci maddeleri uyarınca isteklilerin teklifleri ve ortaklığa dair iş deneyim belgelerini sunmaları durumunda aynı zamanda ortaklık durum belgesini de sunmak zorunda olduğu, ayrıca anılan hükümler doğrultusunda isteklilerin tekliflerinin ve ek olarak sundukları evrakın istekli firmaların gerçek yetkililerince imzalanıp imzalanmadığı, imza sirküsü, vekaletname ve/veya teklifteki imzaların aynı olup olmadığı, tekliflerin ekinde sunulan vekaletnamede yetkili oldukları belirtilen kişilerin yetki sürelerinin ve dolayısıyla imza atmaya yetkili olup olmadıklarının tespiti için vekaletnamedeki sürenin dolup dolmadığı yani vekaletnamenin geçerliliği gibi hususların ihale makamınca teyit edilmesi gerektiği, ancak başvuruya konu ihalede ortaklık durum belgelerinin, vekaletnamelerin ve imza sirküleri 1 erinin geçerliliğinin teyit edilmediği, ihaleye teklif sunan diğer isteklilerin bu açıdan yeterliliğe sahip olmadığının görüleceği,
4) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ihale konu iş veya benzer iş kapsamındaki tanımları karşılamadığı, ayrıca anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belge tutarının asgari iş deneyim tutarını karşılamadığı ve anılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin iş bitirme belgesi niteliğinde olmadığı, bu nedenle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,
5) İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu teminat mektubunun süresinin ihale sürecinin uzamasından kaynaklı olarak ihale konusu işin süresini kapsamadığı,

iddialarıyla yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Bakılan davada, davacı şirket tarafından, itirazen şikayet dilekçesine konu 1.iddia değerlendirildiğinde, 26.06.2015 onay tarihli ihale komisyon kararında, 9 isteklinin sunduğu birim fiyat teklif cetvelinde idare tarafından belirlenen -imalata esas iş kalemlerinin miktarlarının değişmesi ve bu miktarlarla birim fiyatlarının çarpımlarında bulunan değerlerde aritmetik hata bulunduğu iddiası nedeniyle tekliflerinin değerlendirilme dışı bırakıldığı görülmüştür. Dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler incelendiğinde ise, değerlendirme dışı bırakılan 9 istekli tarafından ihale dosyasına sunulan birim fiyat teklif cetvelinde bir takım iş kalemlerinin teklif miktarı ile ihaleyi yapan idarece aynı iş kalemlerine yönelik hazırlanan iş kalemleri arasında miktar farkı olduğu görülse de, söz konusu isteklilerden 8 tanesinin birim fiyat iş cetvelinde farklı olarak belirtilen miktarların bilgisayar hatasından kaynaklandığı, söz konusu iş kalemleri için belirlemiş oldukları miktar ile teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu elde edilen tutarın, doğru olarak teklif edildiği, (örneğin 34 sıra nolu iş kalemi için idarece belirlenen miktarın 1.083,275 olduğu, 1.sırada teklif veren . İnşaat Tic.A.Ş tarafından bu miktar birim fiyat cetvelinde 1.083 olarak belirtilmesine rağmen aynı birim fiyat cetvelinde teklif edilen nihai tutarın doğru olarak ( 1.083,275 X 50=54.163,75TL) teklif edildiği, eğer aritmetik hata yapılsa idi (1.083X50=54.150-TL teklif edilmesi gerekecekti.) dolayısıyla söz konusu 9 firmadan 8 tanesinin benzer birim fiyat cetvelinde gözüken miktar hatası olsa da nihai olarak teklif edilen tutarda yanlışlık olmaması sebebiyle bu firmalarca aritmetik hatadan söz edilemeyeceği, kaldı ki, aritmetik hatadan kastedilen durumun, birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olarak kabul edileceği, söz konusu firmalarca sunulan birim fiyat teklif tutarında herhangi bir hata olmadığı sonucuna ulaşıldığından bu firmaların ( 1- İ. İnşaat Tic.A.Ş ,2-M. Taahhüt İnş.A. Ş.- A. Yol İnş.Turizm petrol Nak. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı, 3-E. İnş. Nak. Tur. Pet. Üm. San.ve Tic. Ltd. Şti. 4-D. İnş. Nakliyat Turizm Tic. A. Ş.- M.Altyapı İnş.Enerji Petrol Mad. Nakliyat Gıda San.Tic.A.Ş. İş Ortaklığı 5-E. İnş. Nak. Petrol Mad. ve Turizm San. Tic. A.Ş 6-B. İnş Taah. ve Tic. Ltd. Şti 7-G. Hafriyat İnş San Tic. Ltd. Şti 8-O.İnşaat Beton Sanayi ve Tic.Ş. – M.. Müh. Miş. İnş. Yapı Malzemeleri Taah. Turizm San ve Tic A.Ş. İş Ortaklığı) değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, davacının, bu firmalar yönünden 1.iddiası açısından düzeltici işlem belirlenmesi gerekirken başvurusunun reddedilmesine yönelik dava konusu işlemin bu kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. B. İnş. San. ve Tic.Şirketinin teklifinde ise aritmetik hata olduğu görüldüğünden adı geçen firmanın değerlendirme dışı bırakılmasına yapılan itirazın reddine ilişkin dava konusu işlemin bu kısmında ise hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin, davacı tarafından itirazen şikayete konu 1’inci iddianın reddedilmesine ilişkin 8 firma ile ilgili kısmı yönünden iptaline, kalan diğer tüm iddialar yönünden ise davanın reddine…