Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDEKİ AYKIRILIK HK.

KARAR: BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE TESPİT EDİLEN AYKIRILIK İHALENİN İLK OTURUMUNA KONU EDİLEMEYECEĞİ İÇİN SINIR DEĞERİN TESPİTİ BAKIMINDAN BU KAPSAMDAKİ İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİNİN DE SINIR DEĞER HESABINA KATILMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ : 09.11.2022

KARAR NO : 2022/UH.I-1389

“Netice olarak; isteklilere 06.09.2022 tarihinde tebliğ edilen ilk ihale komisyonu kararında teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerine açıkça yer verilmemekle birlikte geçici teminatın uygun olmaması gerekçesiyle 1 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığının anlaşılabileceği, e-ihale yöntemiyle gerçekleştirilen başvuruya konu ihalede birim fiyat teklif mektubunun uygunsuzluğu imkânı bulunmamakla birlikte idare tarafından şikayete cevap yazısında belirtilen birim fiyat teklif cetvelinde tespit edilen aykırılığın ihalenin ilk oturumuna konu edilemeyeceği, dolayısıyla sınır değerin tespiti bakımından bu kapsamdaki isteklilerin de tekliflerinin sınır değer hesabına katılması gerektiği, netice itibarıyla her iki ihale komisyonu kararında da geçici teminatı uygun olmadığı ifade edilen istekli haricinde bulunan tüm isteklilerin tekliflerinin geçerli teklif olarak tespit edilerek sınır değer hesabına katılması gerektiği, yapılan incelemede idare tarafından bu yönde gerçekleştirilen idari işlem neticesinde alınan başvuruya konu ihale komisyonu kararının mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”