Hakkakul Logo Beyaz

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNİN YALNIZCA SON SAYFASININ İMZALI VE KAŞELİ OLMASI HALİNDE SÖZ KONUSU TEKLİF MEKTUBUNUN ÖNCEKİ SAYFALARINDA İHALENİN DİĞER KISIMLARI İÇİN SUNULAN TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ:10.08.2022

KARAR NO:2022/UH.I-971

“Başvuru sahibinin “ihale kısmî teklife açık olmasına rağmen birim fiyat teklif cetvelinin her sayfasının imzalanmadığı” yönündeki iddiasının incelenmesi neticesinde ise; ihale dokümanının eki olan “KİK015.3./H” numaralı Birim Fiyat Teklif Cetveli Standart Formun 8 numaralı dipnotu uyarınca; kısmî teklife açık olan inceleme konusu ihalede birim fiyat teklif cetvelinin her sayfasının teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad ve soyad/ticaret unvanı yazılarak imzalanması gerektiği, öte yandan ihalenin tüm kısımlarına (6 kısım) teklif veren B…Ltd. Şti. tarafından 3 sayfa olarak sunulan birim fiyat teklif cetvelinin yalnızca son sayfasının imzalı ve kaşeli olduğu, söz konusu teklif mektubunun ilk 2 sayfasında ihalenin 5 kısmı için verilen tekliflere ilişkin bölümün, son sayfasında ise 6’ncı kısım için verilen teklife ilişkin bölümün ve toplam teklif tutarının yer aldığı anlaşıldığından anılan isteklinin ihalenin 1, 2, 3, 4 ve 5’inci kısımlarına ilişkin olarak sunmuş olduğu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, başvuru sahibinin bahse konu hususa ilişkin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”