Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİ TARAFINDAN BİRİM FİYATIN AÇIKLANMASI HK

KARAR: İSTEKLİ TARAFINDAN AYNI ANALİZ İÇERİSİNDE VİRGÜLDEN SONRA FARKLI HANELERE YUVARLAMA YAPILARAK BİRİM FİYATIN AÇIKLANMAYA ÇALIŞILMASI ARİTMETİK HATA OLUŞTURUR

KARAR TARİHİ:03.08.2022

KARAR NO:2022/UY.I-908

“B…Ltd. Şti. – H…Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde; ÖZEL OTO-1 poz numaralı iş kalemine ilişkin olarak düzenlenen analizde her bir girdi miktarı ile birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan tutarların virgülden sonra çeşitli hanelere yuvarlandığı (örneğin; bazıları virgülden sonra 2 haneye yuvarlanırken bazılarının virgülden sonra 5 haneye yuvarlandığı), yapılan yuvarlama işlemi neticesinde ulaşılan tutara 0,02 TL kâr ve genel giderler eklenmek suretiyle anılan iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın açıklandığı, ancak söz konusu istekli tarafından öngörülen kâr ve genel giderler dahil olmak üzere her bir girdi miktarı ile birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan tutarlar yuvarlanmaksızın veya her bir girdi miktarı ile birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan tutarlar virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlama yapılmak suretiyle hesaplama yapıldığında ulaşılan birim fiyatın teklif edilen birim fiyatın üzerinde olduğu, Tebliğ’in …  (39. ve 45.) maddesi gereği isteklilerin analizlerde her bir girdi miktarı ile rayicinin çarpımı sonucu bulunan tutarı, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde yazılabileceği, ancak toplam teklif tutarını, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlayarak yazması gerektiği, bununla birlikte mevzuat dahilinde izin verilen bu yuvarlama işleminin nihai olarak istekli lehine avantaj oluşturmaması gerektiği, bahse konu istekli tarafından ise aynı analiz içerisinde virgülden sonra farklı hanelere yuvarlama yapılarak birim fiyatın açıklanmaya çalışıldığı, dolayısıyla söz konusu durumun aritmetik hata oluşturduğu anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin anılan iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, B…Ltd. Şti. – H…Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”