PAY DEFTERİ VE PAY DEFTERİNİN DAYANAĞI OLAN YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİNDE YER ALAN BİLGİLERİN UYUMLU OLMADIĞI DURUMDA İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ:07.09.2022 KARAR NO:2022/UY.II-1063 “… anonim şirketlerde son ortaklık durumunu göstermek üzere pay defterinin tek başına yeterli olmayacağı, pay defterinin dayanağı niteliğinde olan yönetim kurulu karar defterinin ilgili sayfalarının da eklenmesi gerektiği, diğer bir ifadeyle pay defterinin tek başına yeterli bir belge olmadığı, pay defterinde yer alan bilgilerin doğruluğunu ispatlamak üzere dayanağı olan yönetim kurulu […]

İSTEKLİNİN İŞ DENEYİMİNİ TEVSİK İÇİN SUNDUĞU SÖZLEŞMEYE AİT FATURALARIN GÜNCELLENEN DEĞERİNİN İHALE DOKÜMANINDA İSTENİLEN ASGARİ İŞ DENEYİM TUTARINI KARŞILAMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ:26.07.2022 KARAR NO:2022/UH.II-869 “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki “Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, sözleşme süresi ile sınırlı olmak üzere yapılan işin tutarı iş deneyim tutarı olarak kabul edilir.” hükmü uyarınca birim fiyat üzerinden bağıtlanan […]

İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSUNA KONU HUSUSUN KURUMUN GÖREV ALANINDA BULUNMAMASI HALİNDE BAŞVURUNUN REDDİNE KARAR VERİLİR

KARAR TARİHİ:07.07.2022 KARAR NO:2022/UM.IV-800 “Kamu İhale Kurumu’nun görevleri 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinde düzenlenmiş olup, anılan Kanun’a göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikâyet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak da Kurumun görevleri arasındadır. Başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen istisna kapsamında gerçekleştirildiği, başka bir ifadeyle 4734 sayılı Kanun kapsamında olmadığı anlaşıldığından söz konusu […]

İDARİ ŞARTNAMEDE SAYILMADIĞI HALDE TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN BELGELERİN YETERLİK KRİTERİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEREK İŞLEM TESİS EDİLMESİ MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ: 18.05.2022 KARAR NO: 2022/UM.I-606 “Her ne kadar ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde “Bu şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeler ile Teknik şartnamede belirtilen tüm belgeler, teklif kapsamında sunulacaktır.” düzenlemesine yer verilerek İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde sayılmamış belgelerle Teknik Şartnamede sayılıp İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde sayılmamış belgeler yeterlik kriteri haline getirilmeye çalışılmışsa da, […]

YAKLAŞIK MALİYETİN GÜNCELLENMESİ GEREKEN BİR DURUMDA YAKLAŞIK MALİYET GÜNCELLENMEDEN İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDE OLDUĞU GEREKÇESİYLE REDDEDİLEREK İHALENİN İPTAL EDİLMESİ MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ:06.04.2022 KARAR NO: 2022/UH.II-467 “Yapılan incelemede, ihalenin 07.01.2022 tarihinde gerçekleştirildiği ve bu tarihte 2022 yılı asgari ücret tutarının yürürlüğe girmiş olduğu; (2022 yılı için işçilere verilecek asgari ücret, 17 Aralık 2021 tarihli ve 31692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış; asgari ücretin, yayım tarihini izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Buna göre 2022 yılı […]