Hakkakul Logo Beyaz

ÇALIŞACAK PERSONELİN İZİNLİ OLMASI HALİNDE YERİNE GEÇİCİ OLARAK BAŞKA PERSONELİN GÖREVLENDİRİLMESİ HİZMETİN İFASININ EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE YERİNE GETİRİLMESİNİ TEMİNEN İDARE TARAFINDAN KONULAN TEDBİR AMAÇLI BİR DÜZENLEMEDİR

KARAR TARİHİ:17.08.2022

KARAR NO:2022/UH.II-988

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.25’inci maddesine göre 4857 sayılı Kanun’un 55’inci maddesi uyarınca yıllık izin   kullanan işçilerin fiilen çalışan işçi sayısına dâhil kabul edilmesi ve  yıllık izin kullanan işçilerin yerine başka işçilerin getirilerek sayının tamamlanmasının idarece talep edilmemesi ve idarece ihale konusu işte çalıştırılması istenen personel sayısının bu hususun dikkate alınması suretiyle belirlenmesi gerekmektedir.

 

… İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde ihale konusu işte çalışacak personele ilişkin giderlerin (işçi ücret, sigorta, doğum/hastalık ve her türlü izin, kıdem tazminatı vs. ) teklif fiyata dâhil giderler arasında olduğunun ve ihale konusu iş kapsamında çalışacak personelin 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer kanunların hükümlerine göre her türlü yasal haklarının teklif fiyata dâhil olduğunun düzenlendiği anlaşılmıştır. Teknik Şartname’nin 4.3’üncü maddesinde ise yıllık izin, nedeniyle göreve gelemeyen personelin yerine yüklenici tarafından personel görevlendireceği ve çalıştırılan toplam sayının değişmeyeceği anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede 4857 sayılı İş Kanunu’na göre en az 1 yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verileceği hükme bağlanmış olup, şikâyete konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı olduğu ve ihale konusu işin süresinin 1 yıl olduğu dikkate alındığında, ihale konusu işte çalışacak personelin izinli olması halinde, yerine geçici olarak başka personelin görevlendirilmesinin ihale konusu işin büyüklüğü ve çalıştırılacak personelin sayısının azlığı da dikkate alındığında, hizmetin ifasının eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini teminen idare tarafından konulan tedbir amaçlı bir düzenleme olduğu anlaşılmış olup başvuru sahibinin söz konusu iddiası yerinde bulunmamıştır.”