Hakkakul Logo Beyaz

ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN NİTELİKLERİ VE DENEYİM SÜRESİNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMEDE ASGARİ DENEYİM SÜRESİ ÖNGÖRÜLMESİ HALİNDE BU SÜRE 5 YILDAN FAZLA OLAMAZ

KARAR TARİHİ:29.06.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-781

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 40’ıncı maddesi uyarınca ihale kapsamında çalıştırılacak personelin nitelikleri ve deneyim süresine ilişkin teknik şartnamede düzenlemeler yapılabileceği, asgari deneyim süresi öngörülmesi halinde bu sürenin 5 yıldan fazla olamayacağı, Teknik Şartname’nin ilgili maddesinde 8, 10 15 yıllık deneyimlerin öngörülmüş olduğu, dolayısıyla bu düzenlemenin mevzuat hükmüne aykırılık içerdiği anlaşılmıştır.”