Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

CEZAİ YAPTIRIMLARIN UYGULANMASI HK.

KARAR: GEÇİCİ TEMİNATIN GELİR KAYDEDİLMESİ VE YASAKLAMA KARARLARININ VERİLMESİNİ GEREKTİREN FİİL VE DAVRANIŞLARIN TESPİTİ HALİNDE İHALENİN İPTAL EDİLİP EDİLMEDİĞİNE BAKILMAKSIZIN CEZAİ YAPTIRIMLARIN UYGULANMASI ZORUNLUDUR

KARAR TARİHİ:13.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-493

“Başvuru sahibinin iddiaları ile 29.12.2021 tarihli ve 2021/UH.I-2374 sayılı Kurul kararı birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin ihalelere katılmaktan yasaklı olmasına rağmen ihaleye teklif vermiş olması durumunun Kanun’un 11 ve 17’nci maddelerinde belirtilen hususlar ile örtüştüğü, bu nedenle anılan Kurul kararında teklif bedelinin %3 oranında geçici teminatın gelir kaydedilmesi gerektiği yönünde karar verildiği anlaşılmış olup anılan konunun yeniden incelenmesine gerek bulunmadığı, yalnızca  idare tarafından 03.09.2022 tarihinde verilen iptal kararının ihaleyi hükümsüz kılmasıyla başvuru sahibinin yasak fiil ve davranışının, akabinde de geçici teminatın gelir kaydedilmesi işleminin  hükümsüz sayılıp sayılmayacağının incelenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Kanun’un 40’ıncı maddesinde ihalenin, ihale komisyonu kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılacağının düzenlendiği, ihalenin iptali sonrasında hükümsüz sayılması durumunun, söz konusu ihale içerisinde alınan ihale komisyonu kararları ile ihalenin sözleşmeye bağlanarak sonuçlandırılmayacağı anlamına geldiği,  ihale sürecinde Kanun’da yer alan yasak fiil ve davranışlarda bulunan kişilere uygulanmış/uygulanacak olan cezai yaptırımları da hükümsüz kılması sonucunu doğurmayacağı, … Tebliğ’in 17.6.3 ve 17.6.4’üncü maddelerinde yer alan açıklamalarda da geçici teminatın gelir kaydedilmesi ve yasaklama kararlarının verilmesini gerektiren fiil ve davranışların tespiti halinde anılan cezai yaptırımların ihalenin iptal edilip edilmediğine bakılmaksızın uygulanmasının zorunlu olduğunun açıklandığı hususları birlikte değerlendirildiğinde idarenin 09.03.2022 tarihinde ihalede isteklilerin teklif geçerlilik sürelerinin dolması sebebiyle ihalenin iptal edilmesi işleminden dolayı başvuru sahibinin Kanun’un 11.a ve 17.e maddelerinde belirtilen yasak davranışı ve sonucunda uygulanan geçici teminatın gelir kaydedilmesi işleminin hükümsüz sayılamayacağı anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.”