Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

DAMGA VERGİSİNİN ÖDENMESİ HK.

KARAR: DAMGA VERGİSİNİN KİM TARAFINDAN ÖDENDİĞİNDEN ZİYADE İHALE İLAN TARİHİ İTİBARİYLE YATIRILMIŞ OLMASI YETERLİDİR

KARAR NO : 2022/UH.II-1665

KARAR TARİHİ : 21.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“Yapılan incelemede, başvuru sahibi istekli tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulan sözleşmeye konu işin belirtilen tarihlerde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine yönelik idarece yapılan araştırmada sözleşme konusu işin ifa edildiği yer olan Bulanık Kaymakamlığı’ndan bilgi talep edildiği, bahse konu Kaymakamlık tarafından verilen cevapta Kaymakamlığın ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının kayıtlarında bahse konu işin yapıldığına dair herhangi bir kayda rastlanmadığının ifade edildiği, ancak yapılan incelemede maddi durumu iyi olmayan ailelere yönelik olarak yapılacak yemek hizmeti işi öncesinde işin yapılacağı yerin Kaymakamlığından veya Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığından izin alınması veyahut söz konusu makamlara bildirim yapılması gerektiğine yönelik herhangi bir mevzuat hükmü bulunmadığı, dolayısıyla Kaymakamlığın ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının kayıtlarında bahse konu işin yapıldığına dair kayıt bulunmadığından hareketle sözleşmeye konu işin belirtilen tarihlerde yapılmadığı sonucuna varılamayacağı,

 

Diğer taraftan, başvuru sahibi istekli tarafından sözleşme konusu iş kapsamında çalıştırılan personele ilişkin belgelerin teklifi kapsamında sunulduğunun görüldüğü, ihale komisyonu tarafından personel sayısı ve çalıştırılan personelin mesleki bölümleri göz önünde bulundurularak bahse konu işin gerçekleştirilmediği sonucu çıkarmanın somut dayanaktan uzak bir varsayım olacağı, kaldı ki İş Kanunu’nun 22’nci maddesine göre iş sözleşmesinin tarafları olan işveren ile çalışanın aralarında anlaşarak çalışma koşullarının her zaman değiştirebileceği hükmünün yer aldığı,

 

Öte yandan, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan sözleşmede yer alan yükleniciye ait adres ile başvuru sahibi istekli ile Muş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında imzalanan “İşbaşı Eğitim Programı Tip Sözleşme”sinde yer alan işin yapılacağı adreslerin birbirleriyle uyumlu olduğu,

 

Ayrıca, sözleşmenin tarafları arasında akrabalık ilişkisi olması veyahut vekaletname ile temsil durumunun olmasının taraflar arasında sözleşme yapılmasına engel bir husus olmadığı,

 

Diğer yandan, gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde istekliler tarafından sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belgeleri teklifi kapsamında sunmalarının yeterli olduğu, dolayısıyla kamu ihale mevzuatı açısından damga vergisinin kim tarafından ödendiğinden ziyade ihale ilan tarihi itibariyle yatırılmış olmasının yeterli görüldüğü, başvuru sahibi istekli tarafından teklifi kapsamında sunulan sözleşmeye ait damga vergisinin de ihale ilan tarihinden önce yatırıldığı görülmüştür.

 

Netice itibariyle, idare tarafından ortaya konulan ve başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması sonucunu doğuran gerekçelere sözleşme konusu işin yapılmadığı sonucuna ulaşılamayacağı, dolayısıyla başvuru sahibinin iddialarının yerinde olduğu kanaatine varılmıştır.”