Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

DAVA YOLUNA BAŞVURAN İSTEKLİLER HK.

KARAR: AYNI İŞLEME KARŞI DAVA AÇMAYAN İLGİLİLERİN DAVA YOLUNA BAŞVURAN İSTEKLİLERE YÖNELİK ALINAN KARAR SONUCUNDAN YARARLANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ: 02.02.2022

KARAR NO: 2022/UY.II-189

“4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda yer alan eşit muamele ilkesinin Kurum tarafından itirazen şikayet başvurularına ilişkin yapılan incelemeler kapsamında uygulandığı, Kurum’un bireysel idari işlem olan uyuşmazlık kararlarına karşı açılan iptal davaları kapsamında mahkemelerce verilen kararları yerine getirirken eşit muamele ilkesini uygulayarak diğer istekliler açısından da işlem tesis etme gibi bir yetkisinin bulunmadığı, bununla birlikte mahkeme kararlarının hiçbir suretle değiştirilemeyeceği, bu sebeple mahkeme kararı üzerine alınacak düzeltici işlemlere ilişkin değerlendirmelerde mahkeme kararında yer alan gerekçe ile sınırlı şekilde işlem tesis edilebileceği, bir diğer ifade ile aynı işleme karşı dava açmayan ilgililerin dava yoluna başvuran isteklilere yönelik alınan karar sonucundan yararlanmasının mümkün bulunmadığı, başvuruya konu ihale kapsamında da Ankara 18’inci İdare Mahkemesi’nin 14.10.2021 tarihli ve E:2021/1588, K:2021/1680 sayılı ile yine Ankara 18’inci İdare Mahkemesi’nin 07.10.2021 tarihli ve E:2021/952, K:2021/1623 sayılı kararlarının gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla ve söz konusu kararlarda belirtilen gerekçeler doğrultusunda 24.11.2021 tarihli ve 2021/MK-451 ve 2021/MK-452 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile düzeltici işlem tesis edildiği, S…  Ltd. Şti.- İ… A.Ş. İş Ortaklığı  tarafından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin 21.04.2021 tarih ve 2021/UY.II-874 sayılı Kurul kararının iptali istemiyle herhangi bir iptal davasının açılmadığı ve söz konusu durumu değiştirecek mahkeme kararının bulunmadığı, dolayısıyla söz konusu iş ortaklığı açısından 21.04.2021 tarih ve 2021/UY.II-874 sayılı Kurul kararının geçerli olduğu dikkate alındığında başvuru sahibinin anılan iddiası yerinde bulunmamıştır.”