Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

DEMONSTRASYON DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ HK.

KARAR: DEMONSTRASYON DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİNE DAİR YETKİ VE SORUMLULUK İHALE İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEKLE GÖREVLİ İHALE KOMİSYONUNA AİTTİR

KARAR TARİHİ: 09.03.2022

KARAR NO:2022/UH.I-343

“… idare tarafından cihazın Teknik Şartname’ye uygunluğunun demonstrasyon yapılmak suretiyle değerlendirildiği, 11.01.2022 tarihinde yapılan demonstrasyon değerlendirmesinin iki ihale komisyonu uzman üyesi ve diğer iki kişi tarafından raporlanarak imza altına alındığı, demonstrasyon değerlendirme işleminin içeriğinin uygunluğuna ve alımı yapılacak cihazın istenen teknik kriterleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin usulüne uygun demonstrasyon değerlendirme işlemlerine dair yetki ve sorumluluğun ihale işlemlerini yürütmekle görevli ihale komisyonuna ait olduğu ve cihazın değerlendirilmesine yönelik esas teşkil edecek temel unsurun demonstrasyon değerlendirme işlemi olduğu, demonstrasyon işlemi sonucunda oluşturulan raporda cihaza ilişkin teknik ve tıbbi gerekçelerin somut bir şekilde Teknik Şartname maddeleri de dayanak gösterilerek tutanak altına alındığı anlaşılmış olup, demonstrasyon işlemi sonucunda oluşturulan raporda cihaza ilişkin teknik ve tıbbi gerekçelerin somut bir şekilde Teknik Şartname maddeleri de dayanak gösterilerek tutanak altına alındığı dikkate alındığında başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Yukarıda yer verilen tespitler uyarınca, teklif edilen cihaz ve ürünlerin teknik şartnameye uygunluğu noktasındaki esas hususun demonstrasyon işlemi olduğu, ayrıca, başvuru sahibinin ilgili teknik şartname maddelerine yönelik şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararda ve eki demonstrasyon tutanağında imzası bulunan kişilerce düzenlenen belgede, ilgili şartname maddeleri kapsamında yapılan bir takım düzenlemelerin Kanun’un temel ilkeleri vb. hususlar açısından ayrıca değerlendirildiği görülmüştür.

 

Bu kapsamda, iddia konusu edilen kesinleşen şartname düzenlemelerinin idarelerin ihtiyaçlarını karşılama noktasındaki takdir yetkisi çerçevesinde hazırlandığı, bu şartlarla ilgili dokümanlarda düzenleme yapılabileceği ve söz konusu şartlarla ilgili “Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan “Temel ilkeler”in sağlanması ile ilgili sorumluluğun idareye ait olduğu açık olup, dolayısıyla idarece başvuru sahibine verilen cevapta kamu yararı, hizmet gerekleri ve ihtiyacın temini vb. hususlar açısından ayrıca ifade edilen hususların, idarenin ihtiyacını belirlemedeki takdir yetkisi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği düşünüldüğünden, başvuru sahibinin bu yöndeki iddialarının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”