Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

DEMONSTRASYON İŞLEMLERİNDE YETKİ VE SORUMLULUK HK.

KARAR: DEMONSTRASYON İŞLEMLERİNDE YETKİ VE SORUMLULUK İHALE KOMİSYONUNA AİTTİR

KARAR NO : 2022/UH.II-1618

KARAR TARİHİ : 21.12.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 6

“İtirazen şikâyete konu ihalede teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname’ye uygunluğunu değerlendirmek üzere,  cihaz ve kit ile ilgili teknik dokümanlar (katalog, broşür ,prospektüs vb)” ile teknik şartnameye cevapların talep edildiğiyine aynı  Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde de idarenin gerekli gördüğü takdirde demonstrasyon talep edebileceği, demonstrasyonun EKAP üzerinden gönderilecek tebligat ile idarenin istediği tarih ve saatte teknik şartnamede belirtilen şekilde gerçekleştirileceği, demonstrasyon istenen kısım/kısımlarda değerlendirmenin işin uzmanlarınca hazırlanan demonstrasyon işlem tutanağına göre yapılacağı, isteklilerin demonstrasyon şartlarını yerine getirmemesi durumunda ilgili kısım/kısımlardaki teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı tespit edilmiştir.

mevzuat hükümlerinden, ihale komisyonunun tek sayıda olmak üzere başkan dâhil en az beş kişiden oluşacağı, üyelerden en az ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve diğer bir üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olmasının zorunlu kılındığı, ihale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere oluşturulan ihale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar kurulamayacağı, ihale sürecindeki bütün değerlendirmelerin oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılması ve oluşturulacak bu komisyonda işin niteliğine göre belirlenecek sayıda uzman üye bulundurulabileceği düzenlenerek teknik değerlendirme ve fiyat değerlendirmesinin aynı anda yapılabilmesinin amaçlandığı anlaşılmıştır.

İhalelerde, doğruluğu teyit edilmek üzere, ihale konusu mal veya hizmetin teknik bilgilerinin yer aldığı katalog vb. teknik dokümanları, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafların ayrı ayrı veya birlikte istenebileceği, teklif edilen mal veya hizmetin idarece istenen teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla sunulan katalog ile Teknik Şartname’ye cevapları ve açıklamaları içeren doküman üzerinden ilgili teknik kriterlerin karşılanıp karşılanamadığının tam olarak anlaşılamaması halinde, ihale dokümanında öngörülmüş olmak kaydıyla numune değerlendirmesi veya demonstrasyon yapılarak teklif edilen malın ilgili kriterler bakımından Teknik Şartname’ye uygun olup olmadığının tespit edilebileceği, bu konudaki takdir yetkisinin idarelere ait olduğu, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ürünün teknik değerlendirmesinin yapılacağının öngörülmesi halinde bu hususun ihale dokümanında düzenlenmesinin zorunlu olduğu görülmekte olup, ayrıca bu değerlendirme hangi aşamada yapılırsa yapılsın mal veya hizmetin teknik şartnamede yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde yapılan değerlendirme neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun da idareye ait olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda, numune değerlendirilmesi/demonstrasyon yaptırılması ile ilgili olarak; idarece ihale komisyonu üyesi yetkili personelden oluşan bir heyet gözetiminde ilgili istekli tarafından sunulan ürünün denenmesi/çalıştırılması, yapılan iş ve işlemlerin denetime açık bir şekilde raporlanması ve söz konusu rapora uygun olarak ihalenin sonuçlandırılması önem arz etmektedir.

Numune değerlendirmesine ya da demonstrasyona dayalı olarak alınan ihale kararlarına ilişkin itirazen şikâyet başvurularında Kurum tarafından; idarece, yukarıda yer verilen iş ve işlemlerin usulüne uygun biçimde yerine getirilip getirilmediği ve numune değerlendirme/demonstrasyon tutanağında yer verilen tespitlerle, alınan ihale kararı arasında uyuşmazlık bulunup bulunmadığı yönlerinden inceleme yapılmak suretiyle başvurunun sonuçlandırılması gerekmektedir. Zira değerlendirmeye ilişkin tutanak içeriğinin uygunluğuna ve dolayısıyla alınan ihale komisyonu kararı sonucunda alımı yapılacak ürünlerin istenen teknik kriterleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin usulüne uygun olarak yapılmış numune değerlendirmesi/demonstrasyon işlemlerinde yetki ve sorumluluk, ihale işlemlerini yürütmekle görevli ihale komisyonuna aittir. 

Başvuru sahibi tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihalenin 1’inci kısım “Acil Kardiyak” ve 12’nci kısım “Hormon- 2. Grup” için teklif ettiği sistemlerin Teknik Şartname’ye uygun olmadığı yönündeki iddiaları bakımından, söz konusu sistemlere ilişkin ihale komisyonunun uzman üyeleri tarafından demonstrasyon işlemi kapsamında öncelikle, istekli tarafından sunulan teknik şartnameye cevabın uygunluğu, cihaz katalog verilerinin uygunluğu, verifikasyon çalışmasına uygunluğu hususlarının incelendiği, söz konusu hususlara uygun olduğu anlaşılan sistemlere ilişkin demonstrasyon işleminin gerçekleştirildiği,  demonstrasyon işlemi sonucunda hazırlanarak imzalanan tutanaklarda, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen sistemlerin uygun olduğu tespitine yer verildiği ve söz konusu değerlendirmelerle ihale komisyonu kararı arasında uyumsuzluk bulunmadığı, ihale komisyonu kararı sonucunda alımı yapılacak ürünlerin istenen teknik kriterleri sağlayıp sağlamadığına ilişkin usulüne uygun olarak yapılmış demonstrasyon işlemlerinde yetki ve sorumluluğun, ihale işlemlerini yürütmekle görevli ihale komisyonuna ait olduğu dolayısıyla başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”