Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

DEMONSTRASYON SÜRECİNDEKİ İŞLEMLER HK.

KARAR: DEMONSTRASYON SÜRECİ USULÜNE UYGUN GERÇEKLEŞTİRİLMELİ VE BU SÜREÇTEKİ İŞLEMLER TUTANAK ALTINA ALINMALIDIR

KARAR TARİHİ: 02.02.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-183

“İtirazen şikayet dilekçesinde, “Teknik Şartname’nin 14.13.2’nci maddesi uyarınca demonstrasyonun ikinci aşamasının gerçekleştirilmesi için idareye ait geçmiş 2 aylık verilerin teslim edilerek en az 10 takvim günü süre verilmesi gerekirken idarece 08.07.2021 tarihinde EKAP üzerinden 1 sayfalık hasta başvuru numarası ile hasta ad soyadı bilgisini içeren bir doküman paylaşılarak örnek fatura çalışmasının yapılmasının talep edildiği, talep edilen isteğin teknik olarak sadece hali hazırda hastanede hizmet veren firma tarafından gerçekleştirilebileceği, bu nedenle idarenin talebinin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı” hususu başvuru sahibince iddia konusu edilmiş olsa da, demonstrasyon sürecinin usulüne uygun gerçekleştirilmemesi ve demonstrasyon sürecindeki idare işlemlerinin tutanak altına alınmaması neticesinde demonstrasyon işleminin usulüne uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiğinden başvuru sahibinin anılan iddialarına ilişkin olarak hukuki inceleme ve değerlendirme yapılması imkanı bulunmadığı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesi uyarınca, idarelerin, anılan Kanun’a göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu dikkate alındığında, ihale üzerinde bırakılan istekli M… A.Ş.den ihale dokümanı düzenlemeleri uyarınca demonstrasyon sürecinin 1’inci aşamasına yönelik demonstrasyon işleminin talep edilmemesi, demonstrasyon sürecinin ikinci aşaması ve başvuru sahibi F…  A.Ş. tarafından iddia konusu edilen hususları aydınlatacak idare işlemlerinin tutanak altına alınmamasının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.”