Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

DEMONSTRASYONU YAPILAN CİHAZIN ALIMINDAN VAZGEÇİLMESİ HK.

KARAR: DEMONSTRASYONU YAPILAN CİHAZIN HANGİ TEKNİK GEREKÇELERLE ALIMINDAN VAZGEÇİLMESİ GEREKTİĞİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME YAPILMADIĞI VE İPTAL GEREKÇESİ SOMUT DAYANAKTAN YOKSUN OLDUĞU İÇİN İHALENİN İPTAL EDİLMESİ UYGUN DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ:19.10.2022

KARAR NO:2022/UM.I-1297

“Başvuruya konu ihalede ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda şikâyete konu kısma teklif sunan bütün isteklilerin tekliflerinin geçerli olarak belirlendiği, ayrıca ekonomik açıdan en avantajlı birinci istekli tarafından bahse konu kısım için teklif edilen cihaza yönelik olarak yapılan demonstrasyon işleminin sonucunda ihale komisyonu üyeleri tarafından Oybirliği ile “Tüm maddelerin uygun olduğu komisyon tarafından tespit edilmiştir.” kararının alındığının görüldüğü, öte yandan ihale yetkilisi tarafından alınan ve başvuruya konu ihalenin iptal gerekçesi olarak gösterilen “ihtiyaç planlamasının ve alıma konu cihazın teknik yeterliğinin yeniden değerlendirilmesi” hususlarının somut ve açık bir şekilde ortaya konulmadığı gibi bu hususlara ilişkin olarak alınan ihalenin iptal kararı ekinde herhangi bir bilgi ve belgeye de yer verilmediği, diğer bir ifadeyle ihtiyaç planlamasının ve alıma konu cihazın teknik yeterliğinde ne gibi bir değişikliğin olduğu ve demonstrasyonu yapılan cihazın hangi teknik gerekçelerle alımından vazgeçilmesi gerektiğine yönelik bir değerlendirmede bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu sebeple idarenin gerekçesinin somut dayanaktan yoksun olduğu anlaşıldığından ihalenin bu gerekçelerle de iptal edilmesinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”